Visa allt om Carspect AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 297 952 278 579 242 972 233 469 204 937 175 321 149 376 118 752 70 275 34 391
Övrig omsättning 2 949 2 607 1 582 46 125 412 63 222 177 0
Rörelseresultat (EBIT) 24 898 30 504 17 908 18 380 7 671 -6 376 -12 891 -31 457 -41 541 -52 486
Resultat efter finansnetto 24 973 30 635 16 209 16 817 5 434 -6 669 -15 882 -37 158 -44 862 -55 455
Årets resultat 15 564 2 068 10 361 55 197 5 434 -6 669 -15 882 -37 158 -44 697 -55 455
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 236 134 640 98 405 82 338 43 005 48 390 45 080 53 084 46 813 44 851
Omsättningstillgångar 15 765 14 970 11 475 29 418 19 610 11 401 11 572 15 313 6 515 12 481
Tillgångar 158 000 149 610 109 880 111 755 62 616 59 791 56 652 68 397 53 327 57 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 911 75 347 73 279 62 917 7 720 2 286 8 955 24 837 12 238 11 935
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 17 750 30 120 31 321 31 180 25 717 29 980 26 674
Kortfristiga skulder 67 089 74 263 36 602 31 088 24 776 26 184 16 517 17 842 11 109 18 722
Skulder och eget kapital 158 000 149 610 109 880 111 755 62 616 59 791 56 652 68 397 53 327 57 331
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 417 1 252 1 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 106 602 100 263 88 153 87 351 79 111 68 803 59 415 49 184 33 701 26 742
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 249 41 791 39 731 35 738 31 496 27 029 22 437 19 206 14 261 10 957
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 300 901 281 186 244 554 233 515 205 062 175 733 149 439 118 974 70 452 34 391
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 301 282 258 230 209 179 162 139 96 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 990 988 942 1 015 981 979 922 854 732 506
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 504 496 535 529 535 505 495 513 572
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 476 45 245 29 974 31 273 22 008 7 356 -9 -14 597 -24 180 -39 961
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,95% 14,65% 4,07% 13,92% 16,89% 17,37% 25,79% 68,98% 104,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,17% 20,80% 16,40% 16,59% 12,37% -9,96% -22,74% -45,96% -74,82% -88,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,57% 11,17% 7,42% 7,94% 3,78% -3,40% -8,63% -26,47% -56,78% -147,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -17,23% -21,28% -10,34% -0,72% -2,52% -8,43% -3,31% -2,13% -6,54% -18,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,54% 50,36% 66,69% 56,30% 12,33% 3,82% 15,81% 36,31% 22,95% 20,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,44% 19,84% 31,16% 94,43% 78,83% 42,59% 67,93% 82,50% 57,78% 66,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!