Visa allt om Apotek Hjärtat AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 15 531 318 15 081 055 14 601 174 14 048 461 12 848 428 12 522 024 9 890 041 7 463 158 7 133 534 5 578 760
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 21 807 0 4 824 1 266 1 313
Rörelseresultat (EBIT) 485 663 1 133 782 1 160 523 1 116 050 956 191 946 309 662 505 557 077 465 958 361 164
Resultat efter finansnetto 468 249 1 110 333 1 140 626 1 101 050 940 795 932 307 654 285 552 419 461 033 357 194
Årets resultat -33 366 239 37 -43 861 -58 107 -47 432 21 418 -1 278 -22 499 -6 001
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 271 393 415 728 431 160 435 253 441 478 469 815 502 174 314 901 343 808 127 117
Omsättningstillgångar 3 151 470 2 703 720 2 607 228 2 442 873 2 192 117 2 217 427 2 113 566 991 347 910 939 686 039
Tillgångar 4 422 863 3 119 448 3 038 388 2 878 126 2 633 595 2 687 242 2 615 740 1 306 248 1 254 747 813 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 455 376 137 100 43 962 102 068 149 500 128 082 129 361 200 380
Obeskattade reserver 89 303 121 031 122 514 103 665 92 833 95 288 97 680 59 733 49 374 30 769
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 275 105 2 998 041 2 915 737 2 774 361 2 496 800 2 489 886 2 368 560 1 118 433 1 076 012 582 007
Skulder och eget kapital 4 422 863 3 119 448 3 038 388 2 878 126 2 633 595 2 687 242 2 615 740 1 306 248 1 254 747 813 156
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 21 676 0 - - - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 3 992 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 388 422 1 237 616 1 251 727 1 217 572 1 150 771 1 140 803 893 438 638 027 622 542 469 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 576 890 483 205 489 658 485 128 461 715 446 772 339 074 239 052 228 554 176 653
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 531 318 15 081 055 14 601 174 14 048 461 12 848 428 12 543 831 9 890 041 7 467 982 7 134 800 5 580 073
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 030 2 858 2 933 2 882 2 869 3 033 2 900 2 160 2 073 1 656
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 126 5 277 4 978 4 875 4 478 4 129 3 410 3 455 3 441 3 369
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 602 594 591 562 523 425 409 414 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 682 115 1 293 580 1 309 185 1 266 557 1 095 790 1 082 201 774 966 640 263 542 682 391 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,99% 3,29% 3,93% 9,34% 2,61% 26,61% 32,52% 4,62% 27,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,98% 36,35% 38,20% 38,78% 36,31% 35,22% 25,34% 42,65% 37,14% 44,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,13% 7,52% 7,95% 7,94% 7,44% 7,56% 6,70% 7,47% 6,53% 6,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,06% 24,33% 24,97% 25,14% 25,49% 25,27% 24,80% 25,31% 24,35% 23,32%
Rörelsekapital/omsättning -7,23% -1,95% -2,11% -2,36% -2,37% -2,18% -2,58% -1,70% -2,31% 1,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,90% 3,04% 3,15% 2,81% 4,42% 6,56% 8,63% 13,37% 13,38% 27,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,26% 60,01% 59,42% 60,19% 60,10% 60,20% 61,26% 50,40% 47,46% 67,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!