Visa allt om Apoteksgruppen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 158 436 161 469 136 582 130 917 122 344 250 782 237 305 245 720 344 539 649 590
Övrig omsättning 42 257 71 848 107 272 116 302 126 251 2 936 98 86 52 515
Rörelseresultat (EBIT) -36 990 -20 887 -32 098 -13 465 14 919 6 428 -12 383 3 802 58 -16 863
Resultat efter finansnetto -36 997 -20 945 -32 410 -13 489 10 594 2 090 -11 755 1 062 4 431 46 825
Årets resultat 202 7 278 -6 410 -1 395 -1 494 7 644 9 1 056 3 144 30 117
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 565 33 733 17 991 10 079 12 837 22 543 35 944 24 265 29 842 44 230
Omsättningstillgångar 148 170 196 636 176 085 181 911 194 034 189 236 173 054 203 665 201 796 220 894
Tillgångar 220 735 230 370 194 076 191 990 206 871 211 779 208 998 227 930 231 638 265 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 399 137 196 129 918 136 328 137 722 139 216 131 572 131 563 130 507 130 218
Obeskattade reserver 0 0 0 0 21 977 17 577 26 769 43 302 47 491 49 530
Avsättningar (tkr) 0 2 133 0 5 814 0 0 0 0 0 8 125
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 336 91 041 64 157 49 848 47 172 54 986 50 657 53 065 53 640 77 251
Skulder och eget kapital 220 735 230 370 194 076 191 990 206 871 211 779 208 998 227 930 231 638 265 124
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 10 767 12 983 10 971 9 370 - 0 8 682 7 157 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 20 890 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 58 769 47 476 40 063 36 072 10 117 38 737 28 897 25 480 42 305 69 794
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 31 035 26 621 23 228 21 382 33 072 17 604 10 485 14 882 18 677 29 294
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 200 693 233 317 243 854 247 219 248 595 253 718 237 403 245 806 344 591 650 105
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 86 74 78 54 64 53 58 58 77 200
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 842 2 182 1 751 2 424 1 912 4 732 4 091 4 237 4 475 3 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 154 1 299 1 081 1 346 1 037 1 103 884 838 810 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 849 -19 040 -30 697 -11 019 22 259 23 952 -951 14 559 10 366 -4 599
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,88% 18,22% 4,33% 7,01% -51,21% 5,68% -3,42% -28,68% -46,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,76% -9,06% -16,68% -7,00% 5,31% 1,04% -5,61% 1,57% 2,04% 18,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -23,35% -12,93% -23,71% -10,27% 8,98% 0,88% -4,94% 1,46% 1,37% 7,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 93,32% 84,57% 92,29% 92,55% 91,96% 67,54% 44,72%
Rörelsekapital/omsättning 40,92% 65,40% 81,95% 100,88% 120,04% 53,53% 51,58% 61,29% 43,00% 22,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,25% 59,55% 66,94% 71,01% 74,86% 72,21% 72,94% 72,54% 72,33% 62,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,80% 215,99% 274,46% 364,93% 406,02% 338,46% 339,14% 378,80% 365,80% 263,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!