Visa allt om Apoteksgruppen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 130 917 122 344 250 782 237 305 245 720 344 539 649 590 1 183 015 3 029 924 1 916 923
Övrig omsättning 116 302 126 251 2 936 98 86 52 515 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 465 14 919 6 428 -12 383 3 802 58 -16 863 -46 537 -49 029 50 198
Resultat efter finansnetto -13 489 10 594 2 090 -11 755 1 062 4 431 46 825 92 877 244 849 50 159
Årets resultat -1 395 -1 494 7 644 9 1 056 3 144 30 117 63 040 165 100 22 385
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 079 12 837 22 543 35 944 24 265 29 842 44 230 51 545 46 669 64 912
Omsättningstillgångar 181 911 194 034 189 236 173 054 203 665 201 796 220 894 413 571 512 388 695 194
Tillgångar 191 990 206 871 211 779 208 998 227 930 231 638 265 124 465 116 559 057 760 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 328 137 722 139 216 131 572 131 563 130 507 130 218 304 348 301 454 277 654
Obeskattade reserver 0 21 977 17 577 26 769 43 302 47 491 49 530 45 559 38 515 18 950
Avsättningar (tkr) 5 814 0 0 0 0 0 8 125 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 848 47 172 54 986 50 657 53 065 53 640 77 251 115 209 219 088 463 502
Skulder och eget kapital 191 990 206 871 211 779 208 998 227 930 231 638 265 124 465 116 559 057 760 106
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 9 370 - 0 8 682 7 157 0 0 335 2 274 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 20 890 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 36 072 10 117 38 737 28 897 25 480 42 305 69 794 113 036 226 692 129 021
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 21 382 33 072 17 604 10 485 14 882 18 677 29 294 44 646 89 781 48 856
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 179 394 0 0
Omsättning 247 219 248 595 253 718 237 403 245 806 344 591 650 105 1 183 015 3 029 924 1 916 923
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 64 53 58 58 77 200 307 373 863
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 424 1 912 4 732 4 091 4 237 4 475 3 248 3 853 8 123 2 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 346 1 037 1 103 884 838 810 507 522 877 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 019 22 259 23 952 -951 14 559 10 366 -4 599 -35 908 -39 373 56 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,01% -51,21% 5,68% -3,42% -28,68% -46,96% -45,09% -60,96% 58,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,00% 5,31% 1,04% -5,61% 1,57% 2,04% 18,01% 20,22% 43,92% 6,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,27% 8,98% 0,88% -4,94% 1,46% 1,37% 7,35% 7,95% 8,10% 2,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,32% 84,57% 92,29% 92,55% 91,96% 67,54% 44,72% 34,41% 24,11% 22,41%
Rörelsekapital/omsättning 100,88% 120,04% 53,53% 51,58% 61,29% 43,00% 22,11% 25,22% 9,68% 12,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,01% 74,86% 72,21% 72,94% 72,54% 72,33% 62,88% 72,65% 59,00% 38,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,93% 406,02% 338,46% 339,14% 378,80% 365,80% 263,17% 314,20% 196,78% 108,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...