Visa allt om HAFI, Hallands Fruktindustri AB
Visa allt om HAFI, Hallands Fruktindustri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 231 011 246 318 254 005 229 334 261 770 253 755 239 615 201 062 141 351
Övrig omsättning 133 135 28 75 59 63 94 80 -
Rörelseresultat (EBIT) 15 643 15 450 21 088 11 025 29 131 22 724 15 165 13 030 9 306
Resultat efter finansnetto 15 371 15 427 20 884 10 814 29 114 22 393 14 553 12 428 8 139
Årets resultat 11 264 8 920 15 792 5 712 17 117 11 933 8 001 6 918 4 126
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 082 48 340 47 757 40 352 24 281 12 519 7 894 6 638 7 064
Omsättningstillgångar 65 790 69 620 60 268 60 836 71 810 48 801 54 187 44 042 16 818
Tillgångar 111 872 117 960 108 025 101 188 96 092 61 320 62 081 50 680 23 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 483 60 219 55 299 43 507 43 395 27 878 15 945 11 144 4 226
Obeskattade reserver 31 177 30 430 26 473 25 883 22 495 15 374 9 216 5 562 2 407
Avsättningar (tkr) 647 531 305 194 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 730 15 162 0 2 998 0 0
Kortfristiga skulder 12 565 26 780 25 948 22 874 15 039 18 068 33 922 33 974 17 248
Skulder och eget kapital 111 872 117 960 108 025 101 188 96 092 61 320 62 081 50 680 23 882
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 760 739 698 618 618 598 553 484 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 804 8 654 7 566 5 827 5 651 5 039 5 251 5 000 4 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 084 4 075 3 386 2 554 2 469 2 484 2 232 2 033 1 761
Utdelning till aktieägare 5 416 4 000 4 000 4 000 5 600 1 600 0 3 200 0
Omsättning 231 144 246 453 254 033 229 409 261 829 253 818 239 709 201 142 141 351
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 24 21 20 17 16 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 885 10 263 12 095 11 467 15 398 15 860 14 976 12 566 8 834
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 559 559 458 521 508 511 481 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 536 19 213 24 154 13 543 30 905 23 710 15 960 13 807 9 807
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,21% -3,03% 10,76% -12,39% 3,16% 5,90% 19,17% 42,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,00% 13,10% 19,54% 11,01% 30,40% 37,12% 24,52% 25,71% 38,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,78% 6,27% 8,31% 4,86% 11,16% 8,97% 6,35% 6,48% 6,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,66% 17,73% 17,68% 13,33% 18,41% 16,50% 13,79% 16,57% 18,97%
Rörelsekapital/omsättning 23,04% 17,39% 13,51% 16,55% 21,69% 12,11% 8,46% 5,01% -0,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,06% 71,17% 70,31% 62,95% 63,42% 63,94% 36,63% 30,08% 24,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 299,55% 127,60% 130,56% 163,65% 364,73% 168,92% 95,00% 78,48% 40,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...