Visa allt om FH Hiss & Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 948 800 480 937 902 1 028 934 900 841 919
Övrig omsättning 143 40 10 20 129 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -100 -10 25 49 104 223 62 44 21 164
Resultat efter finansnetto -107 -12 23 44 100 223 61 41 16 155
Årets resultat -107 35 17 33 76 127 46 31 11 113
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 434 0 291 388 0 0 86 172 258
Omsättningstillgångar 286 287 401 388 390 534 368 323 299 355
Tillgångar 611 721 401 679 779 534 368 409 472 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 254 319 332 399 423 326 310 309 349
Obeskattade reserver 0 0 58 58 58 58 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 238 322 0 102 178 0 0 8 55 102
Kortfristiga skulder 227 145 24 188 143 53 42 91 108 163
Skulder och eget kapital 611 721 401 679 779 534 368 409 472 614
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 384 384 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 408 384 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 - 183 175 175 171 149
Utdelning till aktieägare 0 0 100 30 100 100 30 30 30 50
Omsättning 1 091 840 490 957 1 031 1 028 934 900 841 919
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 948 800 480 937 902 1 028 934 900 841 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 724 540 325 632 628 596 563 564 561 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 98 25 146 201 223 148 130 107 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,50% 66,67% -48,77% 3,88% -12,26% 10,06% 3,78% 7,02% -8,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,37% -1,39% 6,23% 7,22% 13,35% 41,76% 16,85% 10,76% 4,66% 26,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,55% -1,25% 5,21% 5,23% 11,53% 21,69% 6,64% 4,89% 2,62% 17,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,87% 98,12% 99,58% 100,00% 100,00% 99,42% 97,22% 98,67% 98,22% 99,02%
Rörelsekapital/omsättning 6,22% 17,75% 78,54% 21,34% 27,38% 46,79% 34,90% 25,78% 22,71% 20,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,90% 35,23% 90,83% 55,56% 57,03% 87,69% 88,59% 75,79% 65,47% 56,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,99% 197,93% 1 670,83% 206,38% 272,73% 1 007,55% 876,19% 354,95% 276,85% 217,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!