Visa allt om Nitea AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 5 163 5 362 5 716 5 465 5 011 4 836 4 081 2 830 2 117 1 828
Övrig omsättning 3 2 16 0 5 217 0 0 81 0
Rörelseresultat (EBIT) 907 565 751 503 709 747 639 167 24 26
Resultat efter finansnetto 907 565 759 520 720 755 637 185 25 28
Årets resultat 719 448 589 734 582 451 365 100 12 20
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 390 390 357 319 287 257 238 296 88
Omsättningstillgångar 2 394 1 903 1 534 1 775 2 153 2 098 1 538 891 553 712
Tillgångar 2 476 2 293 1 924 2 132 2 472 2 385 1 795 1 129 849 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 608 1 164 716 887 873 866 715 349 249 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 431 469 302 141 99 99
Avsättningar (tkr) 0 308 308 275 236 204 175 155 114 88
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 868 821 900 970 932 847 604 483 387 376
Skulder och eget kapital 2 476 2 293 1 924 2 132 2 472 2 385 1 795 1 129 849 800
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 021 821 617
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 354 284 240
Utdelning till aktieägare 0 0 305 0 720 575 300 0 0 0
Omsättning 5 166 5 364 5 732 5 465 5 016 5 053 4 081 2 830 2 198 1 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 0 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 721 1 787 1 429 1 366 1 253 - 1 360 943 706 914
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 778 824 501 530 529 - 513 462 373 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 907 565 751 503 709 747 639 167 24 30
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,71% -6,19% 4,59% 9,06% 3,62% 18,50% 44,20% 33,68% 15,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,63% 24,64% 39,45% 24,44% 29,17% 31,66% 35,65% 16,39% 2,83% 3,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,57% 10,54% 13,28% 9,53% 14,39% 15,61% 15,68% 6,54% 1,13% 1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,60% 63,32% 55,84% 57,66% 66,53% 68,34% 64,69% 67,88% 71,99% 70,62%
Rörelsekapital/omsättning 29,56% 20,18% 11,09% 14,73% 24,37% 25,87% 22,89% 14,42% 7,84% 18,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,94% 50,76% 37,21% 41,60% 48,92% 51,65% 52,96% 40,65% 38,42% 39,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 275,81% 231,79% 170,44% 182,99% 231,01% 247,70% 254,64% 184,47% 142,89% 189,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!