Visa allt om Nordh Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 51 790 86 548 88 914 83 422 77 404 110 615 53 099 50 282 33 006 37 900
Övrig omsättning 273 19 0 51 0 0 0 25 0 72
Rörelseresultat (EBIT) 2 511 6 776 786 1 305 196 7 157 2 015 136 374 509
Resultat efter finansnetto 2 498 6 957 780 1 278 180 7 141 1 992 112 384 504
Årets resultat 1 952 5 858 544 922 71 5 507 1 485 25 279 363
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 460 1 220 980 740 502 247 12 18
Omsättningstillgångar 11 177 16 909 21 538 18 360 17 571 21 464 14 522 6 124 6 977 5 065
Tillgångar 11 177 16 909 22 998 19 580 18 551 22 204 15 023 6 371 6 989 5 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 962 7 010 1 952 2 408 1 486 6 215 2 008 523 698 619
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 460 1 220 980 740 500 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 049 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 215 9 899 13 538 15 952 16 085 15 248 12 515 5 608 6 291 4 463
Skulder och eget kapital 11 177 16 909 22 998 19 580 18 551 22 204 15 023 6 371 6 989 5 082
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 780 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 7 606 8 789 8 717 6 358 9 545
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 373 2 543 2 591 2 278 3 305
Utdelning till aktieägare 1 950 6 000 800 1 000 0 4 800 1 300 0 200 200
Omsättning 52 063 86 567 88 914 83 473 77 404 110 615 53 099 50 307 33 006 37 972
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 19 20 18 15 15 21 18 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 877 4 808 4 680 4 171 4 300 7 374 3 540 2 394 1 834 1 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 512 645 610 647 815 831 596 526 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 511 6 776 786 1 305 196 7 159 2 020 141 379 514
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,16% -2,66% 6,58% 7,77% -30,02% 108,32% 5,60% 52,34% -12,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,47% 42,50% 3,42% 6,66% 1,06% 32,23% 13,41% 2,24% 5,54% 10,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,85% 8,30% 0,88% 1,56% 0,25% 6,47% 3,79% 0,28% 1,17% 1,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,57% 26,27% 23,60% 24,38% 23,88% 21,71% 35,65% 36,73% 43,26% 46,01%
Rörelsekapital/omsättning 5,72% 8,10% 9,00% 2,89% 1,92% 5,62% 3,78% 1,03% 2,08% 1,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,50% 41,46% 8,49% 12,30% 8,01% 27,99% 13,37% 11,15% 9,99% 12,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,06% 170,82% 159,09% 115,10% 109,24% 140,77% 116,04% 109,20% 104,55% 105,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!