Visa allt om T.S.M. TOBBES SVETS & MONTAGE AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13 628 12 035 12 174 11 128 12 400 10 990 7 478 7 816 8 076 5 302
Övrig omsättning 374 234 98 463 515 576 541 260 293 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 079 1 031 665 238 628 922 182 12 1 128 101
Resultat efter finansnetto 2 869 2 006 650 522 956 898 156 -7 1 114 85
Årets resultat 2 404 1 782 500 461 781 698 121 313 648 112
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 802 3 323 2 371 2 016 1 647 1 226 1 236 1 473 1 427 1 241
Omsättningstillgångar 5 241 3 838 3 057 3 177 3 234 2 755 1 879 2 304 2 342 1 429
Tillgångar 10 043 7 161 5 428 5 193 4 881 3 981 3 116 3 777 3 769 2 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 201 4 797 3 215 2 915 2 654 2 072 1 374 1 903 1 691 1 142
Obeskattade reserver 70 50 50 50 50 0 0 0 410 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 200 231 538 286 336 417 369 396 424
Kortfristiga skulder 2 665 2 114 1 932 1 690 1 892 1 572 1 324 1 505 1 272 918
Skulder och eget kapital 10 043 7 161 5 428 5 193 4 881 3 981 3 116 3 777 3 769 2 670
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 077 3 259 3 809 3 475 2 033
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 612 1 204 1 491 1 344 979
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 200 200 0 650 100 100
Omsättning 14 002 12 269 12 272 11 591 12 915 11 566 8 019 8 076 8 369 5 302
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 14 14 15 14 12 12 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 973 926 870 795 827 785 623 651 734 663
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 502 476 500 473 414 380 454 439 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 218 1 192 829 389 736 1 069 289 266 1 409 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,24% -1,14% 9,40% -10,26% 12,83% 46,96% -4,32% -3,22% 52,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,67% 28,24% 12,25% 10,36% 20,06% 23,21% 5,87% 0,42% 30,17% 3,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,13% 16,80% 5,46% 4,83% 7,90% 8,41% 2,45% 0,20% 14,08% 2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,54% 86,16% 84,57% 86,90% 83,90% 80,45% 82,62% 87,96% 89,23% 89,36%
Rörelsekapital/omsättning 18,90% 14,32% 9,24% 13,36% 10,82% 10,76% 7,42% 10,22% 13,25% 9,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,25% 67,53% 59,95% 56,88% 55,17% 52,05% 44,09% 50,38% 52,88% 47,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,00% 169,02% 143,01% 165,86% 151,22% 160,24% 127,19% 144,72% 175,94% 143,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!