Visa allt om Nya Team i Landskrona AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 127 850 126 344 122 186 97 857 77 064 49 006 36 589 30 688 50 142 32 923
Övrig omsättning 1 143 174 636 611 687 644 430 307 244 231
Rörelseresultat (EBIT) -2 803 2 226 4 309 3 096 4 095 3 125 1 194 -726 -282 1 121
Resultat efter finansnetto -2 936 2 139 4 237 3 025 4 089 3 118 1 137 -777 -268 1 112
Årets resultat 109 1 191 2 454 1 701 2 366 1 821 934 -732 15 598
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 856 4 080 3 804 3 433 1 596 118 81 150 240 364
Omsättningstillgångar 30 734 31 318 26 248 24 533 21 432 12 429 8 842 7 172 7 010 9 424
Tillgångar 34 590 35 399 30 052 27 966 23 028 12 547 8 922 7 322 7 250 9 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 421 5 312 6 120 5 392 4 690 3 064 1 303 369 791 1 609
Obeskattade reserver 1 183 4 432 3 848 2 774 1 954 903 123 0 45 350
Avsättningar (tkr) 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 091 176 0 123 163 0 0 0 360 7
Kortfristiga skulder 23 419 25 479 20 083 19 678 16 220 8 579 7 497 6 953 6 054 7 821
Skulder och eget kapital 34 590 35 399 30 052 27 966 23 028 12 547 8 922 7 322 7 250 9 788
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 10 714 8 493 8 668 9 141 7 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 707 2 728 2 865 3 102 2 383
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 1 725 1 000 490 60 0 0 500
Omsättning 128 993 126 518 122 822 98 468 77 751 49 650 37 019 30 995 50 386 33 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 54 48 40 35 28 22 22 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 664 2 340 2 546 2 446 2 202 1 750 1 663 1 395 2 279 1 497
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 555 547 530 522 525 518 533 563 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 553 2 483 4 463 3 225 4 246 3 179 1 290 -635 -191 1 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,19% 3,40% 24,86% 26,98% 57,25% 33,94% 19,23% -38,80% 52,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,10% 6,29% 14,34% 11,07% 17,79% 24,91% 13,39% -9,82% -3,64% 11,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,19% 1,76% 3,53% 3,16% 5,32% 6,38% 3,27% -2,34% -0,53% 3,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,89% 39,31% 35,10% 34,26% 39,45% 45,57% 46,73% 49,43% 34,16% 40,82%
Rörelsekapital/omsättning 5,72% 4,62% 5,05% 4,96% 6,76% 7,86% 3,68% 0,71% 1,91% 4,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,34% 24,77% 30,35% 27,02% 26,99% 30,03% 15,68% 5,04% 11,37% 19,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,19% 118,51% 126,10% 120,37% 129,56% 142,51% 111,82% 95,51% 97,52% 103,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!