Visa allt om Piccolotvätten AB
Visa allt om Piccolotvätten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 6 398 5 436 4 734 4 395 3 884 3 571 3 580 2 547
Övrig omsättning 361 551 628 609 237 127 166 66
Rörelseresultat (EBIT) 595 560 145 34 -13 250 25 24
Resultat efter finansnetto 593 559 143 23 -30 228 -1 -7
Årets resultat 342 313 102 9 15 116 -1 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 128 135 96 332 455 670 850
Omsättningstillgångar 2 019 1 608 1 180 1 083 762 952 662 657
Tillgångar 2 105 1 736 1 315 1 179 1 093 1 407 1 333 1 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 787 645 332 230 221 206 90 91
Obeskattade reserver 300 148 0 0 0 63 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 55 116 253 521 752 881
Kortfristiga skulder 1 017 942 928 834 619 617 490 535
Skulder och eget kapital 2 105 1 736 1 315 1 179 1 093 1 407 1 333 1 507
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 468 800 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 608 2 489 2 242 1 816 966 773 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 914 911 763 590 476 542 263
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 759 5 987 5 362 5 004 4 121 3 698 3 746 2 613
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 9 9 8 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 640 494 526 488 486 510 597 509
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 324 382 340 307 276 354 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 638 607 184 265 205 466 236 220
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,70% 14,83% 7,71% 13,16% 8,77% -0,25% 40,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,27% 32,26% 11,03% 2,88% -1,19% 17,77% 1,88% 1,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,30% 10,30% 3,06% 0,77% -0,33% 7,00% 0,70% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,54% 87,20% 88,13% 87,42% 90,96% 92,30% 88,24% 78,13%
Rörelsekapital/omsättning 15,66% 12,25% 5,32% 5,67% 3,68% 9,38% 4,80% 4,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,50% 43,80% 25,25% 19,51% 20,22% 17,94% 6,75% 6,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,53% 170,70% 127,16% 129,86% 123,10% 154,29% 135,10% 122,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...