Visa allt om Hälsomedicinskt center i Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 51 205 81 226 72 182 70 622 70 442 54 869 54 778 52 208 47 806 41 352
Övrig omsättning 8 489 8 220 4 462 10 343 2 098 2 309 2 254 1 644 1 003 318
Rörelseresultat (EBIT) -5 569 -6 031 2 561 758 -1 845 -1 202 -159 -1 631 -477 1 065
Resultat efter finansnetto -3 185 805 5 158 2 362 -905 -1 120 978 -2 911 -3 127 1 072
Årets resultat -3 185 805 5 158 2 362 -905 -1 120 978 -2 911 -3 089 798
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 609 10 248 5 827 4 780 4 560 4 333 4 252 4 113 4 231 426
Omsättningstillgångar 9 472 6 839 10 517 9 370 6 858 6 614 7 057 6 140 7 070 7 938
Tillgångar 46 081 17 087 16 344 14 150 11 418 10 946 11 309 10 253 11 301 8 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 100 3 514 6 709 3 201 1 339 2 244 3 364 836 3 747 4 476
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 350 798 2 426 2 016 0
Kortfristiga skulder 17 981 13 573 9 635 10 949 10 079 8 353 7 147 6 991 5 539 3 850
Skulder och eget kapital 46 081 17 087 16 344 14 150 11 418 10 946 11 309 10 253 11 301 8 364
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 241 32 832 26 768 22 424 25 651 - - 23 577 19 509 15 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 9 746 13 062 10 671 10 494 10 973 - - 9 494 8 107 6 649
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 694 89 446 76 644 80 965 72 540 57 178 57 032 53 852 48 809 41 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 56 51 66 56 57 52 54 53 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 883 1 450 1 415 1 070 1 258 963 1 053 967 902 940
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 827 737 604 662 620 636 616 528 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 310 -5 645 2 829 917 -1 714 -1 108 -44 -1 573 -421 1 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 12,53% 2,21% 0,26% 28,38% 0,17% 4,92% 9,21% 15,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,91% 4,72% 31,57% 16,83% -7,73% -9,80% 9,28% -10,11% -4,18% 12,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,22% 0,99% 7,15% 3,37% -1,25% -1,96% 1,92% -1,99% -0,99% 2,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,50% 100,00% 100,00% 99,66% 99,38%
Rörelsekapital/omsättning -16,62% -8,29% 1,22% -2,24% -4,57% -3,17% -0,16% -1,63% 3,20% 9,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,98% 20,57% 41,05% 22,62% 11,73% 20,50% 29,75% 8,15% 33,16% 53,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,34% 49,94% 108,35% 84,77% 67,36% 78,25% 97,36% 86,44% 125,64% 204,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!