Visa allt om Svevia AB (publ)
Visa allt om Svevia AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 7 557 000 7 105 000 6 961 000 6 933 000 7 180 000 7 158 000 7 564 000 8 093 000 7 941 000
Övrig omsättning 53 000 29 000 20 000 40 000 31 000 18 000 27 000 - -
Rörelseresultat (EBIT) 204 000 439 000 265 000 202 000 35 000 -461 000 -170 000 204 000 148 000
Resultat efter finansnetto 227 000 458 000 289 000 240 000 75 000 -423 000 -137 000 225 000 166 000
Årets resultat 175 000 358 000 224 000 188 000 57 000 -320 000 -101 000 169 000 118 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 190 000 2 662 000 2 372 000 2 189 000 2 128 000 1 861 000 1 518 000 1 476 000 1 447 000
Omsättningstillgångar 2 306 000 1 950 000 1 841 000 1 733 000 1 732 000 1 905 000 2 147 000 2 265 000 2 606 000
Tillgångar 4 496 000 4 612 000 4 213 000 3 922 000 3 860 000 3 766 000 3 665 000 3 741 000 4 053 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 372 000 1 482 000 1 250 000 1 176 000 985 000 923 000 1 236 000 1 425 000 1 316 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 334 000 311 000 307 000 222 000 216 000 187 000 309 000 299 000 224 000
Långfristiga skulder 23 000 42 000 127 000 72 000 4 000 0 0 0 40 000
Kortfristiga skulder 2 767 000 2 777 000 2 529 000 2 452 000 2 655 000 2 656 000 2 120 000 2 017 000 2 473 000
Skulder och eget kapital 4 496 000 4 612 000 4 213 000 3 922 000 3 860 000 3 766 000 3 665 000 3 741 000 4 053 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 19 086 - 23 137 25 274 9 144 5 870 6 579 5 748 5 984
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 964 819 925 493 908 866 911 944 967 413 1 055 828 1 123 661 1 103 330 119 541
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 455 561 420 846 427 002 398 084 433 181 475 113 505 419 502 014 517 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 610 000 7 134 000 6 981 000 6 973 000 7 211 000 7 176 000 7 591 000 8 093 000 7 941 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 833 1 791 1 868 1 918 2 113 2 364 2 793 2 818 2 811
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 123 3 967 3 726 3 615 3 398 3 028 2 708 2 872 2 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 785 752 728 696 667 650 586 572 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 324 000 559 000 381 000 324 000 157 000 -330 000 -44 000 204 142 148 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,36% 2,07% 0,40% -3,44% 0,31% -5,37% -6,54% 1,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% 9,95% 6,86% 6,20% 1,99% -11,18% -3,63% 6,07% 4,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,02% 6,46% 4,15% 3,50% 1,07% -5,88% -1,76% 2,80% 2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,42% 11,19% 8,94% 7,79% 6,04% -0,71% 3,20% 7,99% 8,19%
Rörelsekapital/omsättning -6,10% -11,64% -9,88% -10,37% -12,86% -10,49% 0,36% 3,06% 1,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,52% 32,13% 29,67% 29,98% 25,52% 24,51% 33,72% 38,09% 32,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,40% 62,37% 63,38% 61,22% 56,91% 59,56% 93,02% 106,25% 99,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 6 015 000 6 528 000 5 748 000 5 801 000 6 968 000 7 107 000 6 910 000 4 759 000 2 831 000
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 000 332 000 112 000 -149 000 -328 000 -304 000 -101 000 -32 000 -252 000
Resultat efter finansnetto 124 000 352 000 138 000 -10 000 -182 000 -199 000 38 000 42 000 -229 000
Årets resultat 126 000 258 000 178 000 -7 000 -143 000 -168 000 27 000 45 000 -173 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 979 000 2 248 000 2 025 000 1 644 000 1 555 000 1 210 000 743 000 1 183 000 1 134 000
Omsättningstillgångar 2 229 000 2 059 000 1 950 000 2 076 000 2 200 000 2 595 000 2 948 000 2 559 000 2 945 000
Tillgångar 4 208 000 4 307 000 3 975 000 3 720 000 3 755 000 3 805 000 3 691 000 3 742 000 4 079 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 707 000 866 000 734 000 705 000 708 000 847 000 1 008 000 1 093 000 1 024 000
Obeskattade reserver 198 000 114 000 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 157 000 146 000 307 000 222 000 216 000 185 000 244 000 195 000 223 000
Långfristiga skulder 23 000 42 000 34 000 35 000 4 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 123 000 3 139 000 2 900 000 2 758 000 2 827 000 2 773 000 2 439 000 2 454 000 2 832 000
Skulder och eget kapital 4 208 000 4 307 000 3 975 000 3 720 000 3 755 000 3 805 000 3 691 000 3 742 000 4 079 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 15 468 - 20 795 24 080 8 623 5 870 6 579 5 748 5 984
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 882 752 842 450 818 895 836 094 886 871 1 032 642 1 120 633 1 102 508 1 119 541
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 423 424 391 026 391 464 372 842 406 258 467 906 504 808 501 823 517 159
Utdelning till aktieägare 299 375 299 375 150 000 120 000 0 0 0 107 775 59 875
Omsättning 6 015 000 6 528 000 5 748 000 5 801 000 6 968 000 7 107 000 6 910 000 4 759 000 2 831 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 247 1 619 1 669 1 753 1 937 2 288 2 785 2 815 2 811
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 24 352 4 032 3 444 3 309 3 597 3 106 2 481 1 691 1 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 5 351 762 738 703 672 658 586 572 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 184 000 408 000 180 000 -131 000 -312 000 -288 000 -86 000 -18 000 -234 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,86% 13,57% -0,91% -16,75% -1,96% 2,85% 45,20% 68,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,97% 8,20% 3,50% -0,16% -4,71% -3,71% 1,19% 1,18% -5,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 5,41% 2,42% -0,10% -2,54% -1,98% 0,64% 0,92% -7,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,18% 10,75% 8,25% 3,45% 1,16% 1,48% 4,57% 7,75% 7,74%
Rörelsekapital/omsättning -14,86% -16,54% -16,53% -11,76% -9,00% -2,50% 7,37% 2,21% 3,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,47% 22,17% 18,47% 18,95% 18,85% 22,26% 27,31% 29,21% 25,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,29% 58,68% 59,07% 66,90% 70,07% 73,24% 114,10% 99,80% 99,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...