Visa allt om Vision Omsorg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 46 046 41 153 42 336 63 638 66 944 69 813 37 167 26 968 16 923 10 998
Övrig omsättning 591 319 154 444 487 296 370 412 348 399
Rörelseresultat (EBIT) 2 745 1 049 2 422 -3 981 -1 001 9 165 1 947 1 231 610 12
Resultat efter finansnetto 2 709 1 025 2 283 -4 142 -1 003 9 161 1 943 1 229 579 7
Årets resultat 1 298 812 2 283 -2 862 1 5 875 1 128 805 419 1
Balansräkningar (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 315 1 590 1 741 2 371 1 991 295 143 298 417 495
Omsättningstillgångar 8 648 6 403 5 247 5 957 9 116 20 809 6 805 5 659 3 016 1 478
Tillgångar 9 963 7 993 6 988 8 327 11 106 21 104 6 949 5 957 3 433 1 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 465 3 167 2 354 71 134 6 333 1 358 966 561 143
Obeskattade reserver 740 0 0 0 1 280 2 297 680 191 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 978 0 0 0 0 0 126
Kortfristiga skulder 4 758 4 826 4 634 7 278 9 693 12 474 4 911 4 800 2 872 1 704
Skulder och eget kapital 9 963 7 993 6 988 8 327 11 106 21 104 6 949 5 957 3 433 1 973
Löner & utdelning (tkr)
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 28 877 14 425 10 783 8 365 3 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 10 827 6 324 4 624 3 074 1 609
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 6 000 900 156 400 0
Omsättning 46 637 41 472 42 490 64 082 67 431 70 109 37 537 27 380 17 271 11 397
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 34 38 56 84 81 40 33 23 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 279 1 210 1 114 1 136 797 862 929 817 736 611
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 639 601 770 541 495 599 540 499 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 155 1 819 2 784 -3 439 -806 9 253 2 101 1 380 744 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,89% -2,79% -33,47% -4,94% -4,11% 87,84% 37,82% 59,36% 53,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,55% 13,14% 34,66% -47,51% -9,00% 43,43% 28,03% 20,66% 17,77% 0,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,96% 2,55% 5,72% -6,22% -1,49% 13,13% 5,24% 4,56% 3,60% 0,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 90,30% 92,52% 90,84% 91,60% 91,64% 90,25% 90,36% 87,25%
Rörelsekapital/omsättning 8,45% 3,83% 1,45% -2,08% -0,86% 11,94% 5,10% 3,19% 0,85% -2,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,61% 39,62% 33,69% 0,85% 10,20% 38,50% 27,18% 18,72% 16,34% 7,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,76% 132,68% 113,23% 81,85% 94,05% 166,82% 138,57% 117,85% 105,01% 86,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!