Visa allt om Dolis & Arnas Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 4 790 4 616 2 607 5 007 3 770 3 768 2 612 2 620 1 977 1 602
Övrig omsättning 149 1 069 521 0 0 4 0 1 2 0
Rörelseresultat (EBIT) -175 1 363 -4 429 139 178 219 115 120 -80
Resultat efter finansnetto -218 1 327 -46 420 130 171 208 103 108 -82
Årets resultat 8 664 17 335 130 130 161 58 49 -3
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 674 809 1 936 661 234 247 311 271 295 331
Omsättningstillgångar 1 559 2 150 373 1 007 757 724 568 680 471 374
Tillgångar 3 232 2 959 2 309 1 668 991 971 879 952 766 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 994 329 483 278 278 308 236 178 184
Obeskattade reserver 250 480 0 69 82 121 122 122 96 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 274 887 1 500 400 0 51 108 163 183 261
Kortfristiga skulder 890 598 480 716 631 520 341 429 309 204
Skulder och eget kapital 3 232 2 959 2 309 1 668 991 971 879 952 766 705
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - 0 508
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 833 724 700 487 56
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 311 262 211 151 178
Utdelning till aktieägare 187 184 0 171 130 130 160 90 0 55
Omsättning 4 939 5 685 3 128 5 007 3 770 3 772 2 612 2 621 1 979 1 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 6 5 5 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 684 659 435 835 754 754 653 655 989 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 265 218 245 291 291 235 248 228 320 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 1 404 25 477 214 270 307 201 184 -46
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,77% 77,06% -47,93% 32,81% 0,05% 44,26% -0,31% 32,52% 23,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,41% 46,06% -0,17% 25,72% 14,03% 18,33% 24,91% 12,08% 15,67% -11,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,65% 29,53% -0,15% 8,57% 3,69% 4,72% 8,38% 4,39% 6,07% -4,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,28% 58,45% 62,75% 60,66% 60,90% 58,81% 69,37% 63,13% 66,36% 68,66%
Rörelsekapital/omsättning 13,97% 33,62% -4,10% 5,81% 3,34% 5,41% 8,69% 9,58% 8,19% 10,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,34% 46,25% 14,25% 32,18% 34,51% 38,35% 45,87% 34,79% 32,47% 31,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,03% 349,00% 46,25% 124,58% 95,25% 110,38% 158,94% 156,41% 150,81% 183,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!