Visa allt om SA konstruktion och bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 270 119 301 679 290 430 212 013 191 209 124 502 108 773 83 246 68 759 22 904
Övrig omsättning 1 002 777 595 342 73 138 1 763 271 1 129 0
Rörelseresultat (EBIT) 19 080 21 137 26 050 21 022 19 238 10 842 10 666 10 627 4 016 1 000
Resultat efter finansnetto 19 013 21 082 26 015 20 995 19 215 10 794 10 657 10 567 3 908 1 001
Årets resultat 12 353 16 570 19 934 12 013 13 432 8 230 6 219 6 200 2 175 734
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 241 8 852 9 159 7 297 6 498 6 870 6 468 5 164 5 285 968
Omsättningstillgångar 67 137 70 492 82 910 62 919 44 257 35 704 24 043 23 855 18 551 5 838
Tillgångar 76 379 79 344 92 069 70 216 50 755 42 573 30 511 29 019 23 836 6 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 017 16 914 20 345 12 411 13 897 8 965 6 736 7 517 3 317 1 542
Obeskattade reserver 12 800 12 800 12 800 12 800 7 700 6 200 6 200 3 550 950 0
Avsättningar (tkr) 1 695 1 465 1 610 2 015 1 565 1 285 835 520 70 0
Långfristiga skulder 449 0 0 0 0 0 0 0 1 895 700
Kortfristiga skulder 48 417 48 165 57 315 42 990 27 592 26 123 16 741 17 433 17 604 4 564
Skulder och eget kapital 76 379 79 344 92 069 70 216 50 755 42 573 30 511 29 019 23 836 6 806
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - - 0 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 436 34 775 30 960 22 953 21 595 16 426 13 033 10 683 9 049 3 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 958 13 457 11 845 8 443 7 533 5 832 4 300 3 428 2 830 1 335
Utdelning till aktieägare 12 000 15 000 16 000 0 13 500 8 500 6 000 7 000 1 000 400
Omsättning 271 121 302 456 291 025 212 355 191 282 124 640 110 536 83 517 69 888 22 904
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 84 72 50 48 44 36 29 24 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 650 3 591 4 034 4 240 3 984 2 830 3 021 2 871 2 865 1 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 578 603 635 619 511 496 490 509 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 206 22 112 26 958 21 616 19 672 11 242 10 957 10 942 4 236 1 073
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,46% 3,87% 36,99% 10,88% 53,58% 14,46% 30,66% 21,07% 200,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,99% 26,64% 28,31% 29,95% 37,91% 25,48% 35,12% 36,70% 16,92% 14,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,07% 7,01% 8,97% 9,92% 10,06% 8,71% 9,85% 12,79% 5,87% 4,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,20% 27,07% 27,62% 28,70% 29,23% 31,32% 28,74% 34,19% 26,39% 37,47%
Rörelsekapital/omsättning 6,93% 7,40% 8,81% 9,40% 8,72% 7,70% 6,71% 7,71% 1,38% 5,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,11% 33,90% 32,94% 31,89% 39,21% 32,42% 37,93% 35,45% 16,85% 22,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,66% 146,36% 144,66% 146,36% 160,40% 136,68% 143,62% 136,84% 104,11% 127,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!