Visa allt om Aqua VVS i Rimbo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 14 839 11 573 14 494 15 707 6 841 6 760 4 345 4 647 4 630 5 948
Övrig omsättning 106 107 37 19 108 187 33 0 59 0
Rörelseresultat (EBIT) 73 53 253 246 216 377 69 206 147 5
Resultat efter finansnetto 3 12 166 213 200 362 53 188 99 -31
Årets resultat -3 6 119 159 153 282 40 135 9 23
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 482 272 0 0 0 0 347 422 670 917
Omsättningstillgångar 2 327 2 841 2 919 3 273 1 872 959 801 932 533 1 089
Tillgångar 2 809 3 113 2 919 3 273 1 872 959 1 148 1 354 1 203 2 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 676 679 673 754 595 442 160 420 285 276
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 830 1 004 991 670 299 64 563 481 558 777
Kortfristiga skulder 1 303 1 430 1 255 1 850 979 453 425 454 360 953
Skulder och eget kapital 2 809 3 113 2 919 3 273 1 872 959 1 148 1 354 1 203 2 006
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 646 1 353 952 993 1 002 1 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 632 543 420 336 0 674
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 300 0 0
Omsättning 14 945 11 680 14 531 15 726 6 949 6 947 4 378 4 647 4 689 5 948
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 10 10 4 3 3 3 - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 855 1 286 1 449 1 571 1 710 2 253 1 448 1 549 - 2 974
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 405 379 409 589 650 503 480 - 943
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 211 121 253 246 216 724 143 454 395 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,22% -20,15% -7,72% 129,60% 1,20% 55,58% -6,50% 0,37% -22,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,60% 1,70% 8,84% 7,52% 11,54% 39,31% 6,01% 15,21% 12,22% 0,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,49% 0,46% 1,78% 1,57% 3,16% 5,58% 1,59% 4,43% 3,17% 0,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,09% 42,64% 42,38% 39,56% 54,67% 53,79% 49,67% 53,39% 41,71% 45,44%
Rörelsekapital/omsättning 6,90% 12,19% 11,48% 9,06% 13,05% 7,49% 8,65% 10,29% 3,74% 2,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,07% 21,81% 23,06% 23,04% 31,78% 46,09% 13,94% 31,02% 23,69% 13,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,68% 124,90% 216,49% 170,54% 185,19% 211,70% 188,47% 205,29% 148,06% 114,27%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...