Visa allt om R.I.K. assistans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 83 947 81 924 73 772 23 039 67 730 78 470 80 706 82 126 82 670 73 120
Övrig omsättning 0 -49 11 0 0 0 335 1 151 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 180 5 583 3 681 666 1 260 3 118 2 601 837 3 759 3 263
Resultat efter finansnetto 6 178 5 592 3 679 742 1 260 3 221 2 601 845 3 774 3 279
Årets resultat 0 0 3 748 1 205 1 342 2 678 1 881 564 1 920 1 495
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 100 1 330 1 024 677 153
Omsättningstillgångar 25 617 25 418 19 603 14 538 13 420 16 328 15 535 13 955 14 813 11 755
Tillgångar 25 617 25 418 19 603 14 538 13 420 16 428 16 865 14 978 15 489 11 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 234 9 234 9 234 5 486 4 281 5 940 4 261 2 380 3 978 2 558
Obeskattade reserver 0 0 0 1 032 1 849 2 338 2 338 2 338 2 338 1 318
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 230 870 495 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 383 16 184 10 369 8 020 7 290 8 151 9 036 9 390 8 678 8 033
Skulder och eget kapital 25 617 25 418 19 603 14 538 13 420 16 428 16 865 14 978 15 489 11 908
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - 808 698 1 175 1 249 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 057 57 930 52 218 15 600 45 454 52 953 53 947 56 771 55 133 49 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 523 18 237 15 469 5 674 16 754 19 682 19 355 20 718 17 775 15 872
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 83 947 81 875 73 783 23 039 67 730 78 470 81 041 82 127 82 821 73 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 130 131 122 115 131 153 160 194 196 194
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 646 625 605 200 517 513 504 423 422 377
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 566 559 186 485 476 472 401 379 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 180 5 583 3 681 666 1 260 3 118 2 601 865 3 807 3 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,47% 11,05% 220,20% - -13,69% -2,77% -1,73% -0,66% 13,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,12% 22,00% 18,82% 5,10% 9,39% 19,62% 15,44% 5,67% 24,40% 27,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,36% 6,83% 5,00% 3,22% 1,86% 4,11% 3,23% 1,03% 4,57% 4,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,07% 99,21% 99,25% 99,78% 99,73% 99,64% 99,63% 99,59% 99,58% 99,62%
Rörelsekapital/omsättning 11,00% 11,27% 12,52% 28,29% 9,05% 10,42% 8,05% 5,56% 7,42% 5,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,05% 36,33% 47,11% 43,27% 42,65% 47,26% 36,08% 28,07% 37,46% 29,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,36% 157,06% 189,05% 181,27% 184,09% 200,32% 171,92% 148,62% 170,70% 146,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!