Visa allt om Anderssons Maskingrävning i Hyssna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 22 463 17 491 18 605 22 399 17 755 9 975 8 925 6 930 8 029 10 157
Övrig omsättning 170 164 563 23 37 173 36 30 48 476
Rörelseresultat (EBIT) 2 088 1 682 1 203 2 433 664 725 1 013 456 296 942
Resultat efter finansnetto 2 008 1 602 1 149 2 366 592 669 973 412 238 865
Årets resultat 1 577 1 258 893 1 830 457 526 318 165 177 276
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 670 7 728 6 295 5 833 6 349 4 341 3 966 2 165 2 543 2 893
Omsättningstillgångar 5 269 4 026 4 536 4 194 3 268 2 491 1 818 2 244 1 794 2 037
Tillgångar 13 939 11 754 10 832 10 027 9 617 6 832 5 784 4 408 4 337 4 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 447 3 870 3 212 2 919 1 089 632 1 156 987 972 995
Obeskattade reserver 2 339 2 339 2 339 2 339 2 339 2 339 2 347 1 792 1 603 1 612
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 217 2 232 1 651 1 643 2 384 2 061 1 198 456 826 1 028
Kortfristiga skulder 3 936 3 313 3 630 3 126 3 804 1 800 1 084 1 173 935 1 294
Skulder och eget kapital 13 939 11 754 10 832 10 027 9 617 6 832 5 784 4 408 4 337 4 929
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 483 1 148 991 1 042 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 693 540 417 504 407
Utdelning till aktieägare 600 0 0 600 0 0 250 150 150 200
Omsättning 22 633 17 655 19 168 22 422 17 792 10 148 8 961 6 960 8 077 10 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 7 6 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 493 4 373 4 651 3 200 2 959 2 494 2 975 2 310 2 676 3 386
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 509 797 657 653 579 572 507 519 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 263 2 523 1 857 3 025 1 648 1 465 1 523 851 920 1 525
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,43% -5,99% -16,94% 26,16% 77,99% 11,76% 28,79% -13,69% -20,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,98% 14,31% 11,13% 24,26% 6,90% 10,61% 17,63% 10,62% 6,94% 19,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,30% 9,62% 6,48% 10,86% 3,74% 7,27% 11,43% 6,75% 3,75% 9,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,49% 53,42% 46,83% 46,60% 44,68% 50,43% 53,67% 57,45% 48,44% 38,76%
Rörelsekapital/omsättning 5,93% 4,08% 4,87% 4,77% -3,02% 6,93% 8,22% 15,45% 10,70% 7,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,17% 48,45% 46,50% 47,31% 30,29% 35,95% 51,64% 54,10% 49,65% 44,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,16% 118,17% 122,07% 131,57% 83,78% 135,00% 162,82% 185,85% 185,45% 157,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!