Visa allt om Pierce AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 218 999 904 123 620 259 433 693 343 053 249 501 182 322 128 538 69 513 43 700
Övrig omsättning 10 023 7 589 -4 145 503 464 2 035 375 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 593 12 125 29 103 14 556 16 486 20 729 10 439 13 529 7 014 5 619
Resultat efter finansnetto -11 170 4 686 27 299 11 755 14 784 19 813 9 468 13 133 7 063 5 519
Årets resultat -20 818 -2 149 11 590 2 194 4 844 11 492 5 613 7 159 5 125 3 019
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 921 76 032 20 067 8 823 9 887 2 329 1 008 1 859 2 024 1 861
Omsättningstillgångar 499 422 330 362 270 927 127 130 121 182 75 524 49 559 35 560 19 967 11 415
Tillgångar 587 343 406 394 290 994 135 953 131 069 77 853 50 567 37 418 21 991 13 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 178 33 996 36 144 24 555 22 361 17 517 14 024 13 411 6 702 4 577
Obeskattade reserver 900 0 17 777 11 977 13 267 12 744 7 744 5 527 2 159 2 113
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 321 907 163 456 130 000 33 268 13 755 435 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 230 358 208 943 107 072 66 154 81 687 47 158 28 798 18 480 13 131 6 586
Skulder och eget kapital 587 343 406 394 290 994 135 953 131 069 77 853 50 567 37 418 21 991 13 276
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 250 1 544 1 305 1 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 54 477 49 703 38 410 35 325 28 247 17 027 14 681 10 797 4 480 3 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 21 225 24 232 14 529 12 135 8 004 5 010 4 552 3 247 1 822 1 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 8 000 5 000 450 3 000
Omsättning 1 229 022 911 712 616 114 434 196 343 517 251 536 182 697 128 538 69 513 43 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 93 97 99 83 69 50 50 50 27 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 108 9 321 6 265 5 225 4 972 4 990 3 646 2 571 2 575 2 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 836 762 541 572 525 447 415 318 311 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 529 13 961 30 816 16 410 17 822 21 676 11 026 14 167 7 582 6 051
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,83% 45,77% 43,02% 26,42% 37,50% 36,85% 41,84% 84,91% 59,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,84% 3,04% 10,10% 11,18% 12,62% 26,63% 20,68% 36,24% 32,22% 42,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,37% 1,37% 4,74% 3,50% 4,82% 8,31% 5,74% 10,55% 10,19% 12,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,30% 49,01% 48,90% 49,97% 53,49% 49,83% 48,56% 42,67% 41,85% 43,09%
Rörelsekapital/omsättning 22,07% 13,43% 26,42% 14,06% 11,51% 11,37% 11,39% 13,29% 9,83% 11,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,94% 8,37% 17,19% 24,93% 24,96% 35,27% 39,68% 46,73% 37,71% 46,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,73% 27,01% 80,91% 24,86% 26,77% 33,73% 90,54% 89,51% 78,35% 75,61%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...