Visa allt om Ystads Rörtjänst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 14 630 13 850 12 626 8 690 12 733 15 897 11 660 8 220 4 942 4 164
Övrig omsättning 29 9 356 89 106 2 103 85 108 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 938 1 363 960 867 1 307 -23 1 315 1 273 404 313
Resultat efter finansnetto 1 941 1 361 940 872 1 281 -14 1 335 1 280 412 315
Årets resultat 1 519 1 054 541 696 962 682 821 678 212 165
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 206 153 101 63 78 147 132 59 118 156
Omsättningstillgångar 5 048 4 119 3 785 3 997 2 619 2 413 3 919 2 774 1 376 1 282
Tillgångar 5 254 4 272 3 885 4 060 2 696 2 560 4 051 2 834 1 494 1 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 709 2 190 1 636 1 845 1 749 787 1 294 1 073 695 608
Obeskattade reserver 291 273 256 17 41 0 894 578 220 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100 308 100 100 100 100 100 100
Kortfristiga skulder 2 254 1 809 1 893 1 890 806 1 673 1 763 1 082 479 625
Skulder och eget kapital 5 254 4 272 3 885 4 060 2 696 2 560 4 051 2 834 1 494 1 438
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 258 248 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 2 073 1 159 840 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 931 679 474 396
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 500 0 0 0 1 190 600 300 125
Omsättning 14 659 13 859 12 982 8 779 12 839 15 899 11 763 8 305 5 050 4 167
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 5 4 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 090 1 979 2 525 2 173 2 547 3 179 2 332 1 644 1 236 1 041
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 551 663 645 615 616 610 433 391 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 985 1 393 995 900 1 346 24 1 375 1 323 479 383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,63% 9,69% 45,29% -31,75% -19,90% 36,34% 41,85% 66,33% 18,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,96% 31,91% 24,61% 21,63% 47,66% -0,43% 33,05% 45,38% 27,64% 22,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,27% 9,84% 7,57% 10,10% 10,09% -0,07% 11,48% 15,64% 8,36% 7,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,18% 54,24% 47,06% 53,99% 51,12% 28,58% 50,54% 57,47% 57,61% 58,48%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 16,68% 14,98% 24,25% 14,24% 4,65% 18,49% 20,58% 18,15% 15,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,88% 56,25% 47,25% 45,77% 66,06% 30,74% 49,16% 53,77% 57,37% 47,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,71% 214,93% 182,73% 167,46% 304,59% 124,63% 217,07% 250,28% 274,74% 190,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!