Visa allt om Stockholm Betongkonsult AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 22 189 18 571 18 912 17 651 17 903 15 453 11 737 9 551 7 967 5 891
Övrig omsättning 51 0 0 1 32 0 0 0 10 48
Rörelseresultat (EBIT) 10 250 8 203 9 027 6 827 6 392 6 157 3 597 3 317 2 403 1 756
Resultat efter finansnetto 10 250 8 201 9 029 8 074 6 390 6 162 3 681 3 369 2 431 1 759
Årets resultat 8 044 6 358 7 031 6 238 6 144 4 915 2 873 1 840 1 333 1 296
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 343 219 326 433 170 41 125 157 216
Omsättningstillgångar 18 092 18 648 14 271 8 899 13 953 12 391 8 849 6 842 4 726 3 176
Tillgångar 18 326 18 991 14 490 9 224 14 386 12 561 8 890 6 968 4 883 3 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 138 17 093 12 165 6 564 10 810 8 479 5 620 4 256 2 992 2 217
Obeskattade reserver 65 76 49 54 0 1 509 1 667 1 692 838 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 122 1 822 2 276 2 606 3 576 2 572 1 603 1 020 1 052 945
Skulder och eget kapital 18 326 18 991 14 490 9 224 14 386 12 561 8 890 6 968 4 883 3 392
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 940
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 423 4 840 4 441 3 307 2 785 974
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 2 140 1 807 1 539 1 188 1 017 797
Utdelning till aktieägare 8 000 9 000 1 430 0 2 483 1 332 1 056 759 576 558
Omsättning 22 240 18 571 18 912 17 652 17 935 15 453 11 737 9 551 7 977 5 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 10 10 13 12 11 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 849 1 857 1 891 1 765 1 377 1 288 1 067 1 364 1 328 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 711 664 628 606 570 555 656 655 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 359 8 303 9 134 6 934 6 469 6 197 3 638 3 377 2 462 1 807
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,48% -1,80% 7,14% -1,41% 15,85% 31,66% 22,89% 19,88% 35,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,93% 43,19% 62,33% 87,64% 44,44% 49,07% 41,41% 48,36% 49,83% 51,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,19% 44,17% 47,75% 45,80% 35,71% 39,89% 31,36% 35,28% 30,54% 29,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,42% 93,91% 93,23% 85,16% 90,90% 96,16% 97,54% 95,29% 94,16% 92,38%
Rörelsekapital/omsättning 71,97% 90,60% 63,43% 35,65% 57,96% 63,54% 61,74% 60,96% 46,12% 37,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,34% 90,32% 84,22% 71,62% 75,14% 76,87% 77,84% 78,98% 73,92% 70,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 852,59% 1 023,49% 627,02% 341,48% 390,18% 481,77% 552,03% 670,78% 449,24% 336,08%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...