Visa allt om Libergs Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-01 2013-01 2011-08
Nettoomsättning 443 351 394 268 413 565 348 059 223 372 144 790 30 369 29 579 24 157 14 683
Övrig omsättning 8 513 683 571 525 2 647 2 703 171 151 101 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 454 37 813 63 624 42 244 20 611 15 217 3 768 4 161 2 532 644
Resultat efter finansnetto 18 697 33 430 57 062 51 108 33 230 13 167 39 162 3 517 2 277 586
Årets resultat 18 174 99 53 18 249 20 119 99 35 896 1 620 776 435
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-01 2013-01 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 436 799 423 768 245 823 324 221 252 474 185 489 9 503 9 866 7 565 3 913
Omsättningstillgångar 109 972 84 822 108 737 122 964 40 941 37 326 54 905 6 125 3 681 3 685
Tillgångar 546 771 508 590 354 560 447 185 293 415 222 815 64 408 15 991 11 246 7 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 836 60 662 85 563 85 511 67 262 37 143 37 044 2 148 1 008 583
Obeskattade reserver 91 613 91 613 58 613 64 378 31 528 18 678 5 778 2 560 1 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 162 576 85 639 61 933 151 142 114 464 106 256 5 418 3 143 2 892 0
Kortfristiga skulder 213 745 270 676 148 450 146 155 80 161 60 738 16 168 8 140 6 146 7 015
Skulder och eget kapital 546 771 508 590 354 560 447 185 293 415 222 815 64 408 15 991 11 246 7 597
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-01
2013-01
2011-08
Löner till styrelse & VD 4 510 3 712 2 948 2 259 - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 87 532 64 927 57 149 51 318 54 802 32 191 11 157 11 000 9 565 4 825
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 39 133 29 060 25 608 23 506 21 748 16 863 3 749 3 552 3 052 1 513
Utdelning till aktieägare 47 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 350
Omsättning 451 864 394 951 414 136 348 584 226 019 147 493 30 540 29 730 24 258 14 683
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 206 170 132 133 134 126 30 28 21 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 152 2 319 3 133 2 617 1 667 1 149 1 012 1 056 1 150 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 596 672 605 598 408 512 544 631 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 407 60 101 83 277 56 235 31 267 20 714 4 629 5 085 3 160 910
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,45% -4,67% 18,82% 55,82% 54,27% 376,77% - 22,44% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,84% 7,44% 17,95% 13,69% 13,83% 6,83% 61,59% 26,02% 22,51% 8,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,97% 9,59% 15,39% 17,59% 18,17% 10,51% 130,62% 14,07% 10,48% 4,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,41% -47,14% -9,60% -6,66% -17,56% -16,17% 127,55% -6,81% -10,20% -22,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,49% 25,98% 37,03% 30,35% 31,31% 23,21% 64,51% 25,92% 16,83% 7,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,45% 31,34% 73,25% 84,13% 51,07% 61,45% 339,59% 75,25% 59,89% 52,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!