Visa allt om Jain Trädgård AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 64 484 45 413 46 872 47 165 35 731 37 967 23 859 16 072 10 914 12 334
Övrig omsättning 430 604 355 551 890 690 489 394 1 315 1 233
Rörelseresultat (EBIT) 6 854 5 283 7 829 5 835 8 289 10 341 8 021 3 378 1 323 3 095
Resultat efter finansnetto 6 840 5 282 7 826 5 807 8 284 10 343 8 020 3 375 1 315 3 061
Årets resultat 7 116 4 142 7 061 5 695 4 521 7 939 4 328 1 911 1 505 1 763
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 857 1 228 10 397 9 516 6 653 2 182 739 1 162 931 1 085
Omsättningstillgångar 15 924 14 300 11 798 10 158 9 866 15 947 9 288 3 632 3 482 4 982
Tillgångar 19 781 15 528 22 195 19 675 16 519 18 129 10 027 4 794 4 413 6 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 224 5 008 7 865 5 804 5 100 8 579 4 640 2 212 2 301 2 796
Obeskattade reserver 2 725 4 902 4 902 4 902 4 902 2 776 2 620 820 0 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 395 0 21 81 0 0 0 0 0 145
Kortfristiga skulder 8 438 5 618 9 407 8 888 6 518 6 774 2 767 1 762 2 112 2 406
Skulder och eget kapital 19 781 15 528 22 195 19 675 16 519 18 129 10 027 4 794 4 413 6 067
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 632
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 082 3 592 4 757 4 909
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 1 530 1 485 1 892 2 051
Utdelning till aktieägare 5 000 4 900 7 000 5 000 4 990 8 000 4 000 1 900 2 000 2 000
Omsättning 64 914 46 017 47 227 47 716 36 621 38 657 24 348 16 466 12 229 13 567
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 27 30 35 25 23 15 13 18 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 582 1 682 1 562 1 348 1 429 1 651 1 591 1 236 606 617
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 377 378 370 335 388 383 396 373 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 003 6 132 8 939 6 793 9 074 10 987 8 469 3 821 1 712 3 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,99% -3,11% -0,62% 32,00% -5,89% 59,13% 48,45% 47,26% -11,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,65% 34,02% 35,27% 29,66% 50,18% 57,05% 80,00% 70,46% 30,05% 51,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,63% 11,63% 16,70% 12,37% 23,20% 27,24% 33,62% 21,02% 12,15% 25,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,93% 56,95% 62,80% 58,82% 60,40% 58,77% 65,66% 67,24% 80,38% 94,48%
Rörelsekapital/omsättning 11,61% 19,12% 5,10% 2,69% 9,37% 24,16% 27,33% 11,64% 12,55% 20,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,27% 56,88% 52,66% 48,93% 54,02% 59,27% 66,66% 59,48% 52,14% 54,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,72% 254,54% 125,42% 114,29% 151,37% 235,41% 335,67% 206,13% 164,87% 207,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!