Visa allt om Galleria Trädgården Aktiebolag
Visa allt om Galleria Trädgården Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 13 132 13 245 13 419 13 194 12 826 13 313 13 032 13 383 0
Övrig omsättning - - - - 9 134 61 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 924 5 786 6 977 5 938 5 894 6 878 6 265 6 188 0
Resultat efter finansnetto 1 441 5 100 5 676 3 200 4 640 5 082 4 635 4 291 0
Årets resultat 1 350 2 870 3 286 1 254 3 409 3 735 2 535 1 852 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 977 129 676 120 482 122 110 53 125 54 252 56 318 57 970 56 520
Omsättningstillgångar 5 847 4 748 10 079 5 729 8 794 9 625 11 912 6 557 4 047
Tillgångar 165 823 134 424 130 560 127 839 61 919 63 877 68 230 64 527 60 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 640 46 290 43 420 10 845 12 891 12 983 11 748 9 213 7 361
Obeskattade reserver 6 653 7 067 5 767 4 427 2 952 2 952 2 952 1 778 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 041 73 010 75 072 105 111 40 885 41 260 44 760 46 260 47 760
Kortfristiga skulder 19 489 8 057 6 301 7 456 5 191 6 683 8 771 7 276 5 447
Skulder och eget kapital 165 823 134 424 130 560 127 839 61 919 63 877 68 230 64 527 60 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 300 3 500 2 500 1 875 0
Omsättning 13 132 13 245 13 419 13 194 12 835 13 447 13 093 13 407 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 127 7 698 8 885 7 986 8 032 8 944 8 266 8 186 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,85% -1,30% 1,71% 2,87% -3,66% 2,16% -2,62% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,16% 4,31% 5,36% 4,68% 9,67% 11,00% 9,26% 9,61% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,68% 43,71% 52,16% 45,35% 46,67% 52,78% 48,50% 46,33% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,01% 66,24% -
Rörelsekapital/omsättning -103,88% -24,98% 28,15% -13,09% 28,09% 22,10% 24,10% -5,37% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,86% 38,54% 36,70% 11,18% 24,33% 23,73% 20,41% 16,31% 12,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,00% 58,93% 159,96% 76,84% 169,41% 144,02% 135,81% 90,12% 74,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...