Visa allt om Huskvarna Plattsättning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 32 848 32 251 39 272 28 140 27 358 20 832 26 977 20 406 17 659 14 786
Övrig omsättning 110 176 166 360 38 98 184 81 0 33
Rörelseresultat (EBIT) 434 -49 1 285 113 1 323 32 277 261 -34 724
Resultat efter finansnetto 412 -75 1 265 70 1 290 0 239 200 -85 679
Årets resultat 287 2 800 297 689 -2 316 69 19 262
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 317 459 336 858 1 140 1 315 1 296 1 498 1 653
Omsättningstillgångar 7 299 7 539 7 847 5 765 5 798 3 158 4 571 3 891 3 090 2 922
Tillgångar 7 924 7 856 8 306 6 101 6 656 4 298 5 886 5 188 4 588 4 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 367 2 080 2 077 1 277 1 479 790 943 877 808 929
Obeskattade reserver 816 783 866 635 968 571 571 742 649 770
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 593 260 338 63 195 420 540 283 548 638
Kortfristiga skulder 4 149 4 733 5 025 4 126 4 013 2 516 3 832 3 286 2 583 2 238
Skulder och eget kapital 7 924 7 856 8 306 6 101 6 656 4 298 5 886 5 188 4 588 4 575
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 247 6 157 5 417 4 678 4 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 018 2 061 1 737 1 473 1 344
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 500 0 150 0 0 140
Omsättning 32 958 32 427 39 438 28 500 27 396 20 930 27 161 20 487 17 659 14 819
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 19 20 18 14 14 18 17 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 053 1 697 1 964 1 563 1 954 1 488 1 499 1 200 1 261 1 056
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 469 527 473 563 530 483 429 446 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 650 148 1 579 376 1 606 224 575 534 237 916
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,85% -17,88% 39,56% 2,86% 31,33% -22,78% 32,20% 15,56% 19,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,64% -0,50% 15,54% 1,90% 19,95% 0,86% 4,71% 5,03% -0,70% 15,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,36% -0,12% 3,29% 0,41% 4,85% 0,18% 1,03% 1,28% -0,18% 4,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,10% 42,50% 42,37% 46,69% 48,87% 54,51% 46,40% 52,46% 53,93% 65,24%
Rörelsekapital/omsättning 9,59% 8,70% 7,19% 5,82% 6,52% 3,08% 2,74% 2,96% 2,87% 4,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,90% 34,25% 33,14% 29,05% 33,56% 28,74% 23,59% 28,06% 28,04% 32,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,30% 129,81% 138,77% 118,25% 138,50% 117,41% 111,74% 105,30% 104,88% 119,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!