Visa allt om Lundsbrunns Buss AB
Visa allt om Lundsbrunns Buss AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 723 3 302 3 479 3 475 3 232 3 492 3 412 3 425 0
Övrig omsättning - 174 165 220 121 123 120 - -
Rörelseresultat (EBIT) -190 342 -86 360 -317 249 264 926 -8
Resultat efter finansnetto -219 297 -136 325 -350 215 237 901 -9
Årets resultat 1 121 13 115 4 155 31 330 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 170 1 542 1 447 1 986 1 562 1 443 1 831 1 999 1 400
Omsättningstillgångar 813 807 834 1 160 626 674 933 632 5
Tillgångar 1 984 2 349 2 281 3 146 2 188 2 117 2 764 2 631 1 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 511 389 476 361 507 451 421 91
Obeskattade reserver 200 430 300 457 282 642 642 454 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 401 672 864 1 281 795 368 553 738 106
Kortfristiga skulder 971 737 728 932 751 601 1 117 1 019 1 208
Skulder och eget kapital 1 984 2 349 2 281 3 146 2 188 2 117 2 764 2 631 1 405
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 773 768 751 710 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 016 1 156 296 310 319 291 271 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 381 393 361 353 341 304 117 -
Utdelning till aktieägare 0 100 0 100 0 150 100 0 0
Omsättning 2 723 3 476 3 644 3 695 3 353 3 615 3 532 3 425 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 362 1 101 1 160 1 158 1 077 1 164 1 137 3 425 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 471 525 482 481 472 437 251 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 182 715 252 785 28 650 638 1 257 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,53% -5,09% 0,12% 7,52% -7,45% 2,34% -0,38% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,58% 14,56% -3,77% 11,44% -14,49% 11,76% 9,55% 35,20% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,98% 10,36% -2,47% 10,36% -9,81% 7,13% 7,74% 27,04% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,60% 71,05% 59,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning -5,80% 2,12% 3,05% 6,56% -3,87% 2,09% -5,39% -11,30% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,63% 36,03% 27,31% 26,46% 26,00% 46,30% 33,44% 28,72% 6,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,54% 105,97% 110,85% 121,57% 77,50% 105,82% 83,53% 62,02% 0,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...