Visa allt om Strukturinvest Fondkommission (FK) AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 149 393 202 873 140 075 163 433 128 004 120 573 92 531 88 695 66 024 18 571
Övrig omsättning 5 421 23 505 4 675 3 314 2 452 1 350 336 521 43 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 236 34 634 10 994 27 089 19 421 21 426 12 767 18 747 16 951 3 789
Resultat efter finansnetto 8 236 34 634 10 994 27 089 19 421 21 426 12 767 18 747 16 951 3 790
Årets resultat 5 785 30 620 9 106 20 746 14 859 16 136 8 964 13 420 12 357 2 766
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 127 15 744 4 648 5 368 6 079 4 867 16 785 1 677 995 79
Omsättningstillgångar 101 870 121 486 82 353 77 643 73 388 107 601 48 650 34 133 22 330 7 877
Tillgångar 112 997 137 230 87 000 83 011 79 467 112 470 65 435 35 810 23 325 7 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 941 63 156 38 536 44 429 34 184 29 577 18 256 18 292 13 873 2 866
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 056 74 074 48 095 38 582 45 283 82 893 47 179 17 519 9 452 5 090
Skulder och eget kapital 112 997 137 230 87 000 83 011 79 467 112 470 65 435 35 810 23 325 7 955
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 4 652 4 453 2 953 7 729 11 701 8 924 - 973 640
Varav tantiem till styrelse & VD 0 355 - - - 4 552 - - - -
Löner till övriga anställda 0 27 517 21 408 23 052 13 149 7 358 6 844 14 094 3 240 317
Varav resultatlön till övriga anställda 0 8 586 - 7 395 - 2 036 - - - -
Sociala kostnader 0 14 784 11 419 12 190 8 938 9 141 7 720 6 119 2 357 288
Utdelning till aktieägare 2 000 12 000 6 000 15 000 10 500 11 000 5 000 9 000 9 000 1 500
Omsättning 154 814 226 378 144 750 166 747 130 456 121 923 92 867 89 216 66 067 18 571
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 37 29 32 21 23 21 13 8 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 557 5 483 4 830 5 107 6 095 5 242 4 406 6 823 8 253 6 190
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 294 1 340 1 251 2 409 1 226 1 201 - 1 222 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 042 35 724 11 412 27 678 19 941 21 949 13 259 19 059 17 086 3 809
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,36% 44,83% -14,29% 27,68% 6,16% 30,31% 4,32% 34,34% 255,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,29% 25,24% 12,64% 32,63% 24,44% 19,05% 19,51% 52,35% 72,67% 47,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,51% 17,07% 7,85% 16,57% 15,17% 17,77% 13,80% 21,14% 25,67% 20,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,67% 23,37% 24,46% 23,90% 21,96% 20,49% 1,59% 18,73% 19,51% 15,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,39% 46,02% 44,29% 53,52% 43,02% 26,30% 27,90% 51,08% 59,48% 36,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,73% 164,01% 171,23% 201,24% 162,07% 129,81% 103,12% 194,83% 236,25% 154,75%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...