Visa allt om Structor Västerås AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 33 471 34 793 38 145 38 334 31 611 21 113 21 159 15 540 11 862 8 924
Övrig omsättning 791 886 1 237 808 740 560 0 312 265 137
Rörelseresultat (EBIT) 4 324 4 071 6 043 7 061 6 706 3 156 4 632 3 516 2 665 2 085
Resultat efter finansnetto 4 322 4 071 6 040 7 057 6 706 3 156 4 670 3 555 2 717 2 112
Årets resultat 3 466 2 854 4 385 5 683 5 361 3 311 3 706 2 815 1 530 1 481
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 243 511 751 776 828 812 388 451 423 238
Omsättningstillgångar 13 475 13 147 13 192 14 283 12 443 7 794 10 000 8 079 6 177 4 547
Tillgångar 13 718 13 658 13 944 15 059 13 272 8 606 10 388 8 530 6 601 4 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 826 7 293 7 954 8 054 7 373 4 772 5 061 3 875 2 560 2 030
Obeskattade reserver 510 593 153 156 180 171 1 419 1 418 1 468 793
Avsättningar (tkr) 327 415 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 054 5 358 5 836 6 848 5 718 3 663 3 909 3 237 2 572 1 962
Skulder och eget kapital 13 718 13 658 13 944 15 059 13 272 8 606 10 388 8 530 6 601 4 784
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 285 8 153 6 463 5 173 3 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 885 3 122 2 563 2 048 1 483
Utdelning till aktieägare 2 933 2 933 3 105 4 485 5 003 2 760 3 600 2 520 1 500 1 000
Omsättning 34 262 35 679 39 382 39 142 32 351 21 673 21 159 15 852 12 127 9 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 24 23 22 20 17 15 13 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 240 1 450 1 658 1 742 1 581 1 242 1 411 1 195 1 186 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 767 903 987 884 875 774 798 731 762 777
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 592 4 439 6 341 7 351 6 975 3 348 4 790 3 661 2 758 2 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,80% -8,79% -0,49% 21,27% 49,72% -0,22% 36,16% 31,01% 32,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,52% 29,81% 43,34% 46,89% 50,55% 36,75% 44,98% 41,71% 41,30% 44,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,92% 11,70% 15,84% 18,42% 21,22% 14,98% 22,09% 22,90% 22,98% 23,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,16% 22,39% 19,28% 19,40% 21,27% 19,57% 28,79% 31,16% 30,39% 28,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,95% 56,78% 57,90% 54,29% 56,61% 57,00% 59,37% 58,39% 55,17% 54,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,62% 245,37% 226,05% 208,57% 217,61% 212,78% 255,82% 249,58% 240,16% 231,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!