Visa allt om BYGGTJÄNST & ENTREPRENAD STOCKHOLM AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 10 168 9 665 10 681 11 230 13 445 6 607 8 352 9 359 7 023 6 959
Övrig omsättning 8 106 122 97 32 49 14 74 33 12
Rörelseresultat (EBIT) -139 265 917 1 502 3 174 -24 1 184 2 356 795 606
Resultat efter finansnetto 28 268 917 1 506 3 186 -11 1 225 2 378 834 625
Årets resultat 214 498 655 974 2 001 112 704 1 306 454 337
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 000 0 32 18 26 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 617 6 107 8 012 7 810 7 427 4 739 5 477 5 048 3 075 2 632
Tillgångar 6 617 7 107 8 012 7 842 7 445 4 765 5 477 5 048 3 075 2 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 218 3 404 4 106 4 451 4 077 2 476 2 764 2 460 1 354 1 100
Obeskattade reserver 1 786 2 100 2 479 2 406 2 149 1 534 1 694 1 380 781 569
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 613 1 603 1 427 985 1 219 755 1 019 1 207 939 962
Skulder och eget kapital 6 617 7 107 8 012 7 842 7 445 4 765 5 477 5 048 3 075 2 632
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 509
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 100
Löner till övriga anställda - - - - 1 263 1 394 1 219 861 657 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 606 629 574 481 423 340
Utdelning till aktieägare 1 000 1 400 1 200 1 000 600 400 400 400 200 200
Omsättning 10 176 9 771 10 803 11 327 13 477 6 656 8 366 9 433 7 056 6 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 4 4 4 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 695 1 611 1 780 2 808 3 361 1 652 2 784 3 120 3 512 6 959
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 739 726 775 468 507 601 456 604 848
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -139 265 920 1 510 3 185 -17 1 184 2 356 795 606
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,20% -9,51% -4,89% -16,47% 103,50% -20,89% -10,76% 33,26% 0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,79% 3,77% 11,46% 19,22% 42,79% -0,17% 22,38% 47,13% 27,15% 23,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,47% 2,77% 8,59% 13,42% 23,70% -0,12% 14,68% 25,42% 11,89% 9,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,52% 58,92% 57,43% 48,40% 43,96% 39,47% 44,52% 100,00% 100,00% 29,46%
Rörelsekapital/omsättning 39,38% 46,60% 61,65% 60,77% 46,17% 60,30% 53,38% 41,04% 30,41% 24,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,57% 70,94% 75,38% 80,69% 77,28% 77,07% 74,59% 68,88% 62,75% 57,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 253,23% 380,97% 561,46% 792,89% 609,27% 627,68% 537,49% 418,23% 327,48% 273,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...