Visa allt om Utemiljögruppen i Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 148 2 544 2 943 3 930 4 555 2 644 2 527 2 299 3 492 2 903
Övrig omsättning 0 228 0 396 143 0 7 159 41 25
Rörelseresultat (EBIT) -311 153 -209 654 1 065 -61 195 -163 975 274
Resultat efter finansnetto -396 93 -278 604 1 021 -93 168 -187 946 220
Årets resultat -396 32 0 9 1 076 1 71 2 470 29
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 697 1 665 1 581 1 516 1 575 1 536 734 977 836 969
Omsättningstillgångar 894 920 1 196 2 163 1 674 722 1 136 1 012 1 717 1 044
Tillgångar 3 591 2 585 2 777 3 679 3 250 2 258 1 870 1 989 2 552 2 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 417 385 385 1 176 365 664 593 590 120
Obeskattade reserver 357 357 307 590 0 361 457 383 577 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 244 1 361 1 571 1 958 1 354 1 167 527 563 563 905
Kortfristiga skulder 969 450 515 746 720 366 223 451 822 711
Skulder och eget kapital 3 591 2 585 2 777 3 679 3 250 2 258 1 870 1 989 2 552 2 013
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 261 350 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 76 145 90
Löner till övriga anställda - - - - - 935 782 472 609 511
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 440 371 358 399 264
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 0 300 0 0 0
Omsättning 2 148 2 772 2 943 4 326 4 698 2 644 2 534 2 458 3 533 2 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 5 5 6 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 716 848 981 786 911 441 842 766 1 164 968
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 474 517 407 356 240 401 399 489 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 191 556 254 1 079 1 444 142 438 76 1 202 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,57% -13,56% -25,11% -13,72% 72,28% 4,63% 9,92% -34,16% 20,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,66% 5,92% -7,53% 17,78% 32,80% -2,66% 10,53% -7,94% 38,32% 13,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,48% 6,01% -7,10% 16,64% 23,40% -2,27% 7,80% -6,87% 28,01% 9,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,04% 95,48% 85,46% 85,70% 85,40% 78,78% 81,60% 76,03% 91,32% 74,92%
Rörelsekapital/omsättning -3,49% 18,47% 23,14% 36,06% 20,94% 13,46% 36,13% 24,40% 25,63% 11,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,34% 26,90% 22,49% 22,97% 36,18% 28,64% 54,57% 44,83% 39,78% 16,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,26% 204,44% 232,23% 289,95% 232,50% 197,27% 509,42% 224,39% 208,88% 146,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!