Visa allt om Habitus Byggentreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 6 554 6 324 6 539 5 540 6 143 6 809 7 734 7 838 5 636 2 928
Övrig omsättning 25 796 22 99 12 0 110 135 191 8
Rörelseresultat (EBIT) 227 938 255 109 413 498 181 161 133 -30
Resultat efter finansnetto 96 852 165 18 331 397 58 29 82 -40
Årets resultat 73 434 122 101 263 208 40 17 62 -20
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 761 2 466 2 371 2 360 2 289 2 336 2 404 2 458 2 511 115
Omsättningstillgångar 3 902 4 234 2 108 2 112 2 394 2 152 2 025 2 408 1 641 621
Tillgångar 6 663 6 700 4 479 4 472 4 683 4 488 4 429 4 865 4 151 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 737 904 782 682 418 211 171 154 92
Obeskattade reserver 291 291 0 0 115 125 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 035 5 027 2 192 2 288 2 213 2 131 1 983 2 048 2 125 107
Kortfristiga skulder 527 645 1 384 1 402 1 674 1 814 2 235 2 646 1 872 538
Skulder och eget kapital 6 663 6 700 4 479 4 472 4 683 4 488 4 429 4 865 4 151 737
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - 284 218 339 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 1 007 878 1 142 1 324 769 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 347 346 514 556 364 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 579 7 120 6 561 5 639 6 155 6 809 7 844 7 973 5 827 2 936
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 5 6 5 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 185 2 108 2 180 1 847 2 048 2 270 1 547 1 306 1 127 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 537 510 456 454 416 391 355 310 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 376 1 011 333 169 460 545 235 215 170 -7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,64% -3,29% 18,03% -9,82% -9,78% -11,96% -1,33% 39,07% 92,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,41% 14,01% 5,69% 2,44% 8,82% 11,12% 4,09% 3,37% 3,20% -4,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,46% 14,85% 3,90% 1,97% 6,72% 7,33% 2,34% 2,09% 2,36% -1,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,90% 44,29% 44,67% 45,65% 45,42% 43,18% 40,38% 45,88% 47,71% 40,78%
Rörelsekapital/omsättning 51,50% 56,75% 11,07% 12,82% 11,72% 4,96% -2,72% -3,04% -4,10% 2,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,56% 14,39% 20,18% 17,49% 16,48% 11,49% 4,76% 3,51% 3,71% 12,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 519,35% 439,53% 45,01% 28,25% 39,19% 31,09% 17,00% 36,55% 40,38% 44,80%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...