Visa allt om Meadow of Malmo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 4 136 4 650 4 178 2 920 4 000 3 619 3 071 3 101 2 727 2 250
Övrig omsättning 134 0 333 0 0 0 9 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -653 133 108 -216 -54 572 137 -28 -63 -244
Resultat efter finansnetto -696 109 71 -271 -135 485 19 -102 -180 -331
Årets resultat -402 109 71 -271 -135 485 19 -102 -180 -331
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 92 113 32 35 42 49 65 134 144
Omsättningstillgångar 1 790 1 735 1 493 914 942 818 624 742 744 791
Tillgångar 1 925 1 828 1 606 946 978 860 672 807 878 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 196 171 100 -916 -781 -1 266 -1 286 -1 184 -1 003
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 369 499 395 498 1 046 908 1 219 1 261 1 428 1 313
Kortfristiga skulder 1 454 1 133 1 039 348 847 733 719 831 634 626
Skulder och eget kapital 1 925 1 828 1 606 946 978 860 672 807 878 935
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 539 118 243 340 321 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 168 36 76 98 75 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 270 4 650 4 511 2 920 4 000 3 619 3 080 3 101 2 727 2 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 068 2 325 2 089 1 460 2 000 1 810 1 536 1 551 1 364 1 125
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 398 318 269 369 85 166 230 208 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -632 154 129 -213 -47 579 154 46 9 -178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,05% 11,30% 43,08% -27,00% 10,53% 17,84% -0,97% 13,71% 21,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,92% 7,60% 6,72% -22,83% -5,52% 66,51% 20,39% -3,47% -7,18% -26,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,79% 2,99% 2,58% -7,40% -1,35% 15,81% 4,46% -0,90% -2,31% -10,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,62% 44,06% 37,94% 38,36% 36,90% 36,83% 39,53% 38,60% 39,53% 30,62%
Rörelsekapital/omsättning 8,12% 12,95% 10,87% 19,38% 2,38% 2,35% -3,09% -2,87% 4,03% 7,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,30% 10,72% 10,65% 10,57% -93,66% -90,81% -188,39% -159,36% -134,85% -107,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,47% 22,15% 32,15% 25,29% 8,97% 10,37% 7,37% 6,98% 23,34% 9,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...