Visa allt om Sirocco AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 64 994 60 649 44 951 32 800 18 164 16 815 14 857 12 896 11 759 11 116
Övrig omsättning 136 310 69 49 71 198 82 128 226 234
Rörelseresultat (EBIT) 15 661 17 743 12 124 8 508 -1 456 2 793 -873 -683 3 837 5 147
Resultat efter finansnetto 15 494 17 724 12 090 8 459 -1 509 2 716 -896 -635 3 829 5 135
Årets resultat 8 975 10 241 6 878 4 448 -917 1 733 -896 1 213 2 026 2 838
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 916 1 135 657 676 749 850 193 98 70 174
Omsättningstillgångar 38 656 41 060 23 232 11 678 7 309 6 495 5 518 6 361 10 139 7 185
Tillgångar 40 572 42 194 23 889 12 354 8 058 7 345 5 711 6 459 10 209 7 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 201 12 227 6 986 4 808 1 360 3 141 1 696 3 592 3 939 3 053
Obeskattade reserver 13 711 9 682 5 125 2 000 0 592 0 0 2 290 1 290
Avsättningar (tkr) 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 659 20 286 11 605 5 546 6 698 3 612 4 015 2 867 3 980 3 016
Skulder och eget kapital 40 572 42 194 23 889 12 354 8 058 7 345 5 711 6 459 10 209 7 359
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 6 230 5 608 2 895 1 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 2 524 2 093 1 173 754
Utdelning till aktieägare 9 000 12 000 5 000 4 700 1 000 864 0 1 000 1 560 1 140
Omsättning 65 130 60 959 45 020 32 849 18 235 17 013 14 939 13 024 11 985 11 350
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 34 29 25 25 16 16 14 8 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 805 1 784 1 550 1 312 727 1 051 929 921 1 470 2 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 813 727 730 658 502 499 577 581 544 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 883 17 764 12 143 8 589 -1 355 2 870 -799 -643 3 881 5 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,16% 34,92% 37,05% 80,58% 8,02% 13,18% 15,21% 9,67% 5,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,60% 42,05% 50,75% 68,87% -17,91% 38,15% -14,92% -9,30% 37,59% 69,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,10% 29,26% 26,97% 25,94% -7,94% 16,66% -5,73% -4,66% 32,64% 46,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,11% 97,86% 91,96% 97,18% 98,34% 98,94% 94,12% 92,88% 92,42% 84,29%
Rörelsekapital/omsättning 32,31% 34,25% 25,87% 18,70% 3,36% 17,15% 10,12% 27,09% 52,38% 37,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,04% 46,88% 45,98% 51,55% 16,88% 49,05% 29,70% 55,61% 55,12% 54,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,90% 202,41% 200,19% 210,57% 109,12% 179,82% 137,43% 221,87% 254,75% 238,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!