Visa allt om Etail Sweden AB
Visa allt om Etail Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 8 899 9 768 10 558 12 289 9 443 8 440 7 531 7 015
Övrig omsättning 189 11 48 190 28 76 193 8
Rörelseresultat (EBIT) -499 594 458 576 272 -131 315 244
Resultat efter finansnetto -839 328 147 321 -52 -292 189 119
Årets resultat -839 188 3 148 -144 -292 113 69
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 600 1 078 1 236 926 839 999 1 091
Omsättningstillgångar 6 886 5 837 5 397 5 201 4 848 2 994 2 359 1 840
Tillgångar 7 472 6 437 6 474 6 437 5 774 3 833 3 358 2 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 856 795 107 104 -44 100 282 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 990 1 189 1 617 1 776 2 620 897 817 414
Kortfristiga skulder 5 627 4 453 4 751 4 558 3 198 2 836 2 259 2 348
Skulder och eget kapital 7 472 6 437 6 474 6 437 5 774 3 833 3 358 2 931
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 817 351 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 803 1 037 1 609 1 722 - 829 886 1 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 493 514 598 596 - 451 347 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 088 9 779 10 606 12 479 9 471 8 516 7 724 7 023
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 6 4 - 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 225 1 628 1 760 3 072 - 1 407 1 255 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 277 380 606 - 362 284 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -255 901 752 858 441 29 475 415
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,90% -7,48% -14,09% 30,14% 11,88% 12,07% 7,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,68% 9,23% 7,11% 9,01% 4,73% -3,42% 9,38% 8,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,61% 6,08% 4,36% 4,72% 2,89% -1,55% 4,18% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,44% 62,27% 62,47% 56,87% 67,65% 64,99% 66,60% 53,40%
Rörelsekapital/omsättning 14,15% 14,17% 6,12% 5,23% 17,47% 1,87% 1,33% -7,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,46% 12,35% 1,65% 1,62% -0,76% 2,61% 8,40% 5,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,57% 23,85% 17,91% 15,25% 35,52% 19,85% 27,53% 29,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...