Visa allt om Målens Entreprenad och Byggservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 12 599 13 757 11 503 18 501 13 744 6 513 2 988 5 892 1 571 1 137
Övrig omsättning 0 0 340 0 0 79 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 453 558 559 697 657 411 123 135 52 38
Resultat efter finansnetto 424 494 502 640 611 370 115 136 42 29
Årets resultat 333 395 394 480 477 305 101 71 30 21
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 136 147 208 40 62 109 118 48 64
Omsättningstillgångar 4 231 5 380 3 484 4 022 4 094 2 110 1 276 639 2 125 437
Tillgångar 4 382 5 516 3 631 4 230 4 135 2 172 1 385 757 2 173 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 710 2 377 1 982 1 587 1 108 630 325 224 153 123
Obeskattade reserver 22 22 31 31 6 6 28 43 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 637 366 0 0 0 871 524 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 012 2 751 1 618 2 612 3 022 664 508 490 2 020 379
Skulder och eget kapital 4 382 5 516 3 631 4 230 4 135 2 172 1 385 757 2 173 501
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 403 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 984 1 643 1 736 1 475 1 385 1 487 669 409 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 811 546 674 520 480 550 188 153 151 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 599 13 757 11 843 18 501 13 744 6 592 2 988 5 892 1 571 1 137
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 5 5 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 520 3 439 2 876 4 625 3 436 1 303 598 5 892 1 571 1 137
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 550 603 514 467 409 178 580 566 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 520 615 601 740 679 449 161 173 68 54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,42% 19,59% -37,82% 34,61% 111,02% 117,97% -49,29% 275,05% 38,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,38% 10,12% 15,40% 16,48% 15,89% 18,92% 8,88% 18,10% 2,39% 7,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% 4,06% 4,86% 3,77% 4,78% 6,31% 4,12% 2,33% 3,31% 3,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,08% 32,99% 40,95% 30,28% 45,55% 52,34% 52,14% 20,50% 70,46% 68,78%
Rörelsekapital/omsättning 17,61% 19,11% 16,22% 7,62% 7,80% 22,20% 25,70% 2,53% 6,68% 5,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,41% 43,40% 55,25% 38,09% 26,91% 29,22% 25,04% 34,02% 7,04% 24,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,29% 195,57% 215,33% 153,98% 135,47% 317,77% 251,18% 130,41% 105,20% 79,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!