Visa allt om Emma Ultraljudsklinik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 12 636 12 709 14 528 12 944 11 462 10 044 5 304 4 330 3 350 3 492
Övrig omsättning 399 436 591 371 376 240 39 - 13 7
Rörelseresultat (EBIT) 800 116 1 030 1 790 550 -209 423 -210 -145 204
Resultat efter finansnetto 1 103 528 1 086 1 969 434 454 -186 -211 -147 193
Årets resultat 587 401 835 1 529 318 203 -186 -211 -147 3
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 296 1 744 1 223 1 274 1 354 1 530 531 279 267 279
Omsättningstillgångar 2 572 2 719 3 364 2 802 2 100 881 909 618 549 709
Tillgångar 4 869 4 463 4 587 4 076 3 454 2 411 1 440 898 816 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 472 885 1 485 1 710 781 463 260 120 130 97
Obeskattade reserver 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 168 0 0 80 560 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 045 3 410 3 102 2 366 2 593 1 388 1 180 778 685 891
Skulder och eget kapital 4 869 4 463 4 587 4 076 3 454 2 411 1 440 898 816 988
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 70 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 531 4 547 2 414 - 1 259 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 684 1 555 795 - 460 327
Utdelning till aktieägare 500 0 1 000 1 000 600 0 0 0 0 0
Omsättning 13 035 13 145 15 119 13 315 11 838 10 284 5 343 4 330 3 363 3 499
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 14 13 13 10 9 - 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 053 908 1 038 996 882 1 004 589 - 479 582
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 588 626 542 482 603 358 - 265 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 882 204 1 141 1 959 744 40 457 -170 -107 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,57% -12,52% 12,24% 12,93% 14,12% 89,37% 22,49% 29,25% -4,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,76% 12,01% 23,76% 48,68% 15,92% 20,20% -12,29% -21,94% -16,30% 21,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,77% 4,22% 7,50% 15,33% 4,80% 4,85% -3,34% -4,55% -3,97% 6,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,02% 96,99% 91,86% 89,45% 88,43% 94,87% 92,21% 82,19% 85,76% 85,97%
Rörelsekapital/omsättning -3,74% -5,44% 1,80% 3,37% -4,30% -5,05% -5,11% -3,70% -4,06% -5,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,87% 19,83% 32,37% 41,95% 22,61% 19,20% 18,06% 13,36% 15,93% 9,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,47% 79,74% 108,45% 118,43% 80,99% 63,47% 77,03% 79,43% 80,15% 79,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...