Visa allt om Nordic Culvert AB
Visa allt om Nordic Culvert AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 3 872 11 384 11 343 11 981 12 183 12 781 12 090 3 028
Övrig omsättning 617 531 552 515 525 548 409 16
Rörelseresultat (EBIT) 215 2 038 1 206 1 127 1 228 1 361 997 496
Resultat efter finansnetto 174 1 986 1 153 1 070 1 169 1 251 884 315
Årets resultat 354 1 162 655 477 477 952 526 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 529 1 783 2 038 1 967 1 985 2 396 1 409
Omsättningstillgångar 5 104 7 254 4 883 3 975 4 076 3 414 3 660 2 155
Tillgångar 5 104 8 783 6 666 6 013 6 043 5 399 6 057 3 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 503 3 149 2 437 1 932 1 748 1 631 979 453
Obeskattade reserver 1 488 1 771 1 282 975 664 237 372 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 665 745 730 0 400 1 781 1 433
Kortfristiga skulder 113 3 197 2 202 2 376 3 631 3 130 2 925 1 369
Skulder och eget kapital 5 104 8 783 6 666 6 013 6 043 5 399 6 057 3 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 530 1 038 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 520 962 1 651 1 431 1 215 475 325 69
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 160 314 497 840 729 656 772 20
Utdelning till aktieägare 0 0 450 150 293 360 300 0
Omsättning 4 489 11 915 11 895 12 496 12 708 13 329 12 499 3 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 936 2 846 2 836 2 995 3 046 3 195 4 030 1 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 326 541 572 489 420 714 45
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 370 2 292 1 460 1 590 1 646 1 762 1 370 826
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,99% 0,36% -5,33% -1,66% -4,68% 5,72% 299,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,21% 23,22% 18,11% 18,76% 20,32% 25,21% 16,49% 14,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,55% 17,91% 10,64% 9,41% 10,08% 10,65% 8,26% 16,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,43% 48,73% 48,68% 50,85% 43,76% 41,40% 44,01% 56,11%
Rörelsekapital/omsättning 128,90% 35,64% 23,64% 13,35% 3,65% 2,22% 6,08% 25,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,37% 51,58% 51,56% 44,08% 37,02% 33,44% 20,69% 18,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 516,81% 225,30% 217,89% 164,23% 110,66% 109,07% 106,77% 129,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...