Visa allt om Toppskick Bil på Ingarö AB
Visa allt om Toppskick Bil på Ingarö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 6 105 8 300 6 681 6 984 8 208 11 055 10 595 12 557 7 750
Övrig omsättning - - 4 - 126 - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 149 714 347 115 157 393 499 714 481
Resultat efter finansnetto 72 635 251 20 60 271 386 604 372
Årets resultat 53 493 194 14 43 196 360 445 267
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 104 90 113 96 148 164 211 265
Omsättningstillgångar 3 667 3 599 3 227 2 879 3 388 3 480 2 815 2 877 2 055
Tillgångar 3 748 3 703 3 317 2 992 3 484 3 628 2 979 3 089 2 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 338 2 285 1 792 1 597 1 584 1 541 1 344 985 540
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 107 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 374 1 374 1 374 1 374 1 674 1 874 1 372 1 302 1 428
Kortfristiga skulder 36 44 150 20 227 213 263 695 246
Skulder och eget kapital 3 748 3 703 3 317 2 992 3 484 3 628 2 979 3 089 2 320
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 250 250 200 250 250 250 250 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 3 1 482
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 79 79 63 79 79 79 79 480
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 105 8 300 6 685 6 984 8 334 11 055 10 595 12 557 7 765
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 105 4 150 3 341 3 492 4 104 5 528 5 298 6 279 3 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 183 192 137 172 187 181 175 16
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 172 740 370 141 196 424 574 783 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,45% 24,23% -4,34% -14,91% -25,75% 4,34% -15,62% 62,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,00% 19,36% 10,49% 3,98% 4,94% 11,00% 16,75% 23,21% 20,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,46% 8,64% 5,21% 1,70% 2,10% 3,61% 4,71% 5,71% 6,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,23% 16,84% 15,94% 9,62% 8,35% 9,12% 1,70% 12,26% -0,62%
Rörelsekapital/omsättning 59,48% 42,83% 46,06% 40,94% 38,51% 29,55% 24,09% 17,38% 23,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,38% 61,71% 54,02% 53,38% 45,46% 42,48% 45,12% 34,44% 26,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 308,33% 6 231,82% 611,33% 5 575,00% 454,19% 517,37% 202,28% 227,34% 207,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...