Visa allt om Frölundas Ur & Guld AB
Visa allt om Frölundas Ur & Guld AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 12 574 11 488 9 873 8 401 6 602 4 355 3 482 2 328
Övrig omsättning 52 3 2 18 26 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 068 3 239 1 159 770 352 187 359 -174
Resultat efter finansnetto 1 065 3 227 1 137 728 295 168 340 -188
Årets resultat 585 1 848 641 377 108 89 297 -188
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 316 328 403 479 583 92 147 202
Omsättningstillgångar 6 860 6 059 4 112 2 958 2 602 2 204 2 003 1 479
Tillgångar 7 176 6 387 4 515 3 437 3 185 2 296 2 150 1 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 602 3 172 1 474 983 607 498 409 112
Obeskattade reserver 1 864 1 557 711 404 190 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 350 932 1 368 1 016 1 023 1 196
Kortfristiga skulder 1 710 1 658 1 980 1 117 1 022 737 718 373
Skulder och eget kapital 7 176 6 387 4 515 3 437 3 185 2 296 2 150 1 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 830 1 294 1 249 955 1 015 506 527 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 365 371 266 278 185 152 98
Utdelning till aktieägare 155 155 150 0 0 0 0 0
Omsättning 12 626 11 491 9 875 8 419 6 628 4 355 3 482 2 328
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 515 2 298 1 975 1 680 1 651 1 452 1 161 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 338 329 226 324 281 226 136
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 156 3 314 1 234 2 030 465 242 414 -100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,45% 16,36% 17,52% 27,25% 51,60% 25,07% 49,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,88% 50,71% 25,67% 22,40% 11,05% 8,14% 16,70% -10,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,49% 28,19% 11,74% 9,17% 5,33% 4,29% 10,31% -7,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,73% 46,61% 36,66% 42,30% 39,97% 36,67% 33,43% -15,16%
Rörelsekapital/omsättning 40,96% 38,31% 21,59% 21,91% 23,93% 33,69% 36,90% 47,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,46% 68,68% 44,93% 37,26% 23,45% 23,10% 19,02% 6,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,56% 144,81% 70,86% 72,34% 14,48% 11,13% 13,93% 13,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...