Visa allt om Delgivningsbyrån DeltraKravek AB
Visa allt om Delgivningsbyrån DeltraKravek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 38 886 32 077 27 297 41 086 32 322 33 564 24 099 21 248 4 845
Övrig omsättning 2 168 - 48 - - - 91 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 989 6 134 1 559 9 440 5 494 8 190 3 743 3 403 76
Resultat efter finansnetto 9 987 6 138 1 555 9 438 5 552 8 213 3 729 3 393 69
Årets resultat 5 166 2 627 -178 5 349 3 950 5 923 2 530 2 484 36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 423 4 959 36 44 99 130 198 684 465
Omsättningstillgångar 18 662 13 790 8 168 13 315 10 239 12 075 6 172 4 935 2 069
Tillgångar 23 084 18 749 8 204 13 359 10 338 12 205 6 370 5 619 2 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 086 4 920 2 293 5 471 4 122 6 073 2 650 2 620 136
Obeskattade reserver 6 133 3 685 2 887 2 463 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 865 10 143 3 024 5 425 6 216 6 133 3 721 2 999 2 399
Skulder och eget kapital 23 084 18 749 8 204 13 359 10 338 12 205 6 370 5 619 2 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 1 946 1 620 1 575 2 010 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 882 11 169 14 869 10 581 9 140 6 784 5 944 1 617
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 826 3 511 5 023 4 419 4 043 3 172 2 980 893
Utdelning till aktieägare 6 000 0 0 3 000 4 000 5 900 2 500 2 500 0
Omsättning 38 888 32 245 27 297 41 134 32 322 33 564 24 099 21 339 4 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 13 25 33 29 23 21 21 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 023 2 467 1 092 1 245 1 115 1 459 1 148 1 012 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 1 395 705 717 706 798 723 637 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 526 6 447 1 567 9 494 5 565 8 258 3 811 3 471 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,23% 17,51% -33,56% 27,11% -3,70% 39,28% 13,42% 338,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,29% 32,75% 19,00% 70,72% 53,83% 67,37% 58,76% 60,58% 3,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,70% 19,14% 5,71% 23,00% 17,22% 24,50% 15,53% 16,02% 1,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,04% 89,31% 90,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,34% 11,37% 18,84% 19,20% 12,45% 17,70% 10,17% 9,11% -6,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,42% 41,57% 55,40% 55,33% 39,87% 49,76% 41,60% 46,63% 5,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,84% 135,96% 270,11% 245,44% 164,72% 196,89% 165,87% 164,55% 86,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...