Visa allt om Strandh Entreprenad & Transport i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10 996 11 336 10 798 11 491 14 331 16 849 17 815 16 510 15 845 15 187
Övrig omsättning 116 0 11 347 150 221 601 238 284 183
Rörelseresultat (EBIT) -291 946 -12 444 160 -309 762 74 489 -451
Resultat efter finansnetto -426 842 -87 379 103 -348 731 40 462 -462
Årets resultat 42 261 41 280 100 3 317 57 133 39
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 113 4 383 2 360 2 300 2 806 3 757 2 523 1 683 1 534 923
Omsättningstillgångar 1 452 2 077 1 388 1 776 1 961 2 557 3 353 2 369 3 528 2 404
Tillgångar 6 565 6 460 3 748 4 076 4 767 6 315 5 876 4 052 5 062 3 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 417 475 214 454 374 274 671 654 812 806
Obeskattade reserver 0 491 0 163 163 219 581 250 309 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 140 2 211 865 1 258 1 478 2 759 1 111 314 349 175
Kortfristiga skulder 3 008 3 283 2 668 2 201 2 752 3 062 3 513 2 834 3 592 2 297
Skulder och eget kapital 6 565 6 460 3 748 4 076 4 767 6 315 5 876 4 052 5 062 3 326
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 534
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 764 3 101 2 160 1 391 1 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 086 866 671 437 496
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 200 0 400 300 215 128
Omsättning 11 112 11 336 10 809 11 838 14 481 17 070 18 416 16 748 16 129 15 370
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 8 10 16 22 16 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 100 1 260 1 350 1 149 896 766 1 113 2 064 1 981 1 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 450 431 296 275 230 261 371 237 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 753 1 675 475 1 041 966 511 1 332 580 806 -212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,00% 4,98% -6,03% -19,82% -14,94% -5,42% 7,90% 4,20% 4,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,40% 14,64% -0,21% 10,89% 3,82% -4,66% 13,07% 1,85% 9,68% -13,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,63% 8,35% -0,07% 3,86% 1,27% -1,74% 4,31% 0,45% 3,09% -2,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,32% 58,57% 48,24% 41,38% 44,19% 37,51% 33,83% 26,40% 21,76% 20,07%
Rörelsekapital/omsättning -14,15% -10,64% -11,85% -3,70% -5,52% -3,00% -0,90% -2,82% -0,40% 0,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,35% 13,28% 5,71% 14,26% 10,51% 7,04% 19,13% 20,95% 20,54% 25,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,27% 63,27% 52,02% 80,69% 71,26% 83,51% 95,45% 83,59% 98,22% 104,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!