Visa allt om Ylipääs bygg/vvs AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 277 6 348 6 407 10 783 6 722 3 263 5 811 4 511 5 932 4 768
Övrig omsättning 110 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 506 906 226 1 008 1 058 58 595 208 666 497
Resultat efter finansnetto 515 983 228 1 008 1 060 59 597 215 678 507
Årets resultat 1 212 686 214 591 619 94 343 312 322 538
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 660 386 283 312 341 355 257 319 378 315
Omsättningstillgångar 5 477 5 582 5 181 5 463 4 941 3 934 3 741 3 285 3 398 2 982
Tillgångar 6 137 5 968 5 464 5 775 5 283 4 289 3 998 3 604 3 777 3 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 372 4 360 3 674 3 860 3 419 2 800 2 703 2 360 2 047 1 726
Obeskattade reserver 29 1 064 956 1 003 755 492 554 403 593 359
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 172 7 20 8 73 242 268 249 281 368
Kortfristiga skulder 564 536 813 904 1 036 755 473 593 856 845
Skulder och eget kapital 6 137 5 968 5 464 5 775 5 283 4 289 3 998 3 604 3 777 3 297
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 364
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 302 1 207 1 145 1 167 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 487 448 445 432 395
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 150 0 0 0 0 0
Omsättning 5 387 6 348 6 407 10 783 6 730 3 263 5 811 4 511 5 932 4 768
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 319 1 587 1 602 2 696 1 681 1 088 1 937 1 504 1 977 1 192
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 515 622 645 560 608 561 541 520 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 602 988 289 1 076 1 127 114 657 324 836 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,87% -0,92% -40,58% 60,41% 106,01% -43,85% 28,82% -23,95% 24,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,39% 16,50% 4,17% 17,45% 20,08% 1,38% 14,96% 5,97% 17,95% 15,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,76% 15,52% 3,56% 9,35% 15,78% 1,81% 10,29% 4,77% 11,43% 10,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,53% 57,73% 59,04% 45,27% 43,78% 67,73% 48,72% 53,58% 48,87% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 93,10% 79,49% 68,18% 42,28% 58,09% 97,43% 56,24% 59,68% 42,85% 44,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,90% 86,96% 80,89% 80,39% 75,86% 74,23% 78,42% 74,20% 65,77% 60,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 879,61% 933,77% 592,62% 592,15% 462,45% 496,29% 755,39% 516,53% 370,68% 328,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!