Visa allt om Bildelsnetto i Hallsberg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 17 390 16 665 15 884 13 655 12 785 10 677 9 846 8 544 8 488 7 108
Övrig omsättning 523 516 304 324 640 565 281 265 305 335
Rörelseresultat (EBIT) 803 1 048 1 353 623 1 089 707 869 730 964 627
Resultat efter finansnetto 819 1 075 1 460 620 1 085 704 866 574 958 607
Årets resultat 781 783 1 026 414 601 308 545 334 548 336
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 547 427 549 357 249 224 171 89 107 94
Omsättningstillgångar 5 474 5 662 5 835 5 073 4 825 3 834 3 743 2 925 2 879 2 617
Tillgångar 6 021 6 090 6 385 5 429 5 075 4 058 3 914 3 014 2 986 2 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 016 2 235 3 056 2 201 1 956 1 519 1 371 925 960 892
Obeskattade reserver 1 053 1 245 1 402 1 222 1 187 927 970 855 716 469
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 285 0 133 14 0 0 3 23 42
Kortfristiga skulder 1 935 2 325 1 927 1 873 1 918 1 612 1 572 1 232 1 286 1 308
Skulder och eget kapital 6 021 6 090 6 385 5 429 5 075 4 058 3 914 3 014 2 986 2 711
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 199 1 022 903 794 819
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 461 385 261 246 272
Utdelning till aktieägare 1 460 0 1 604 171 169 164 160 98 300 480
Omsättning 17 913 17 181 16 188 13 979 13 425 11 242 10 127 8 809 8 793 7 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 6 6 6 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 174 2 381 2 647 2 276 2 131 1 780 1 641 1 709 2 122 2 369
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 395 394 380 372 338 277 237 236 260 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 855 1 100 1 403 658 1 104 730 887 748 1 001 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,35% 4,92% 16,32% 6,80% 19,74% 8,44% 15,24% 0,66% 19,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,75% 17,73% 22,94% 11,48% 21,46% 17,42% 22,20% 19,24% 32,35% 23,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,76% 6,48% 9,22% 4,56% 8,52% 6,62% 8,83% 6,79% 11,38% 8,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,87% 27,93% 28,96% 26,83% 27,13% 27,01% 29,76% 29,27% 30,07% 31,27%
Rörelsekapital/omsättning 20,35% 20,02% 24,60% 23,43% 22,74% 20,81% 22,05% 19,82% 18,77% 18,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,73% 52,65% 64,99% 58,10% 56,79% 55,25% 54,36% 52,82% 50,85% 45,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,77% 150,84% 181,63% 164,87% 173,20% 149,69% 150,38% 114,29% 103,89% 86,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!