Visa allt om Entreprenad & MontageTjänst Lindesberg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 259 823 1 088 994 849 758 889 1 142 1 387 2 112
Övrig omsättning - - 107 70 - - - 1 1 32
Rörelseresultat (EBIT) 313 -86 233 206 -142 -42 35 10 -22 96
Resultat efter finansnetto 312 -89 226 197 -163 -68 8 -25 -52 76
Årets resultat 223 34 1 105 -163 -68 8 -25 -22 33
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 295 372 452 493 528 636 676 715 525
Omsättningstillgångar 586 242 267 252 185 328 242 333 295 398
Tillgångar 884 537 639 704 678 857 879 1 009 1 011 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 154 120 159 53 116 104 96 121 143
Obeskattade reserver 254 195 317 92 0 0 0 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 58 88 356 392 512 523 589 621 508
Kortfristiga skulder 224 131 114 97 233 228 252 324 269 242
Skulder och eget kapital 884 537 639 704 678 857 879 1 009 1 011 924
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 282 282 282 282 320 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 281 295 - 0 1 85 0 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 130 127 127 127 127 146 135 175
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 259 823 1 195 1 064 849 758 889 1 143 1 388 2 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 259 823 1 088 994 849 379 445 571 694 1 056
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 491 486 454 433 213 223 265 256 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 342 -60 262 236 -106 -6 75 50 3 246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,98% -24,36% 9,46% 17,08% 12,01% -14,74% -22,15% -17,66% -34,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,41% -16,01% 36,46% 29,26% -20,94% -4,90% 3,98% 0,99% -2,18% 10,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,86% -10,45% 21,42% 20,72% -16,73% -5,54% 3,94% 0,88% -1,59% 4,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,84% 91,25% 94,03% 95,37% 80,45% 92,74% 96,06% 93,78% 85,94% 70,03%
Rörelsekapital/omsättning 28,75% 13,49% 14,06% 15,59% -5,65% 13,19% -1,12% 0,79% 1,87% 7,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,95% 57,00% 57,47% 32,78% 7,82% 13,54% 11,83% 9,51% 11,97% 17,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,61% 184,73% 234,21% 259,79% 79,40% 143,86% 96,03% 102,78% 109,67% 164,46%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...