Visa allt om Key Assets Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 22 461 28 963 45 079 54 605 35 960 23 185 13 544 10 250 5 123 2 269
Övrig omsättning 148 615 160 200 0 0 0 0 1 155
Rörelseresultat (EBIT) -2 210 -553 3 961 10 120 4 145 843 -971 -262 -605 -1 549
Resultat efter finansnetto -3 381 -5 011 3 956 10 343 4 081 842 -974 -262 -605 -1 551
Årets resultat -3 251 -4 216 2 267 8 285 4 081 842 -974 -262 -605 -1 551
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 753 5 692 8 625 6 175 38 116 201 280 14 18
Omsättningstillgångar 6 664 9 614 13 431 15 583 11 336 6 091 3 510 1 836 1 758 838
Tillgångar 19 416 15 306 22 056 21 758 11 374 6 206 3 711 2 116 1 772 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 795 10 046 14 262 15 996 7 710 3 629 2 560 1 225 1 187 393
Obeskattade reserver 0 130 1 015 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 904 5 131 6 779 5 763 3 663 2 577 1 150 891 585 463
Skulder och eget kapital 19 416 15 306 22 056 21 758 11 374 6 206 3 711 2 116 1 772 856
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 8 766 6 531 4 255 3 295 2 284 1 445 1 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 3 314 2 214 1 488 1 190 948 530 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 609 29 578 45 239 54 805 35 960 23 185 13 544 10 250 5 124 2 424
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 14 19 19 11 10 10 7 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 808 2 069 2 373 2 874 3 269 2 319 1 354 1 464 1 281 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 244 813 704 684 852 600 476 487 511 535
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 123 -466 4 041 10 173 4 223 928 -892 6 797 -601 -1 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,45% -35,75% -17,45% 51,85% 55,10% 71,18% 32,14% 100,08% 125,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,38% -3,61% 17,96% 48,81% 36,44% 13,58% -26,17% -12,38% -34,14% -180,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,84% -1,91% 8,79% 19,45% 11,53% 3,64% -7,17% -2,56% -11,81% -68,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,84% 15,48% 14,76% 17,98% 21,34% 15,16% 17,42% 9,22% 22,90% 16,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,30% 66,30% 68,25% 73,52% 67,79% 58,48% 68,98% 57,89% 66,99% 45,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,89% 187,37% 198,13% 270,40% 309,47% 236,36% 305,22% 206,06% 300,51% 180,99%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...