Visa allt om Silverhuset i Grebbestad AB
Visa allt om Silverhuset i Grebbestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 081 2 024 2 666 3 472 3 650 3 937 2 737 1 777 0
Övrig omsättning 138 - 11 - 152 46 24 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 288 305 664 165 217 645 62 148 -13
Resultat efter finansnetto 289 305 664 165 217 645 48 148 -13
Årets resultat 225 238 518 365 120 419 58 86 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 10 21 31 41 0
Omsättningstillgångar 1 759 1 486 1 374 1 047 1 316 1 532 897 683 92
Tillgångar 1 809 1 536 1 424 1 097 1 326 1 553 928 724 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 595 1 370 1 132 614 449 549 231 173 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 305 251 176 208 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 10 88 165 189 173 164 50 0
Kortfristiga skulder 166 157 204 318 383 580 357 293 5
Skulder och eget kapital 1 809 1 536 1 424 1 097 1 326 1 553 928 724 92
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 250 360 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 673 765 1 283 1 177 1 094 474 181 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 178 165 303 242 182 163 150 0
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 200 220 100 0 0
Omsättning 2 219 2 024 2 677 3 472 3 802 3 983 2 761 1 794 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 3 5 5 5 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 675 889 694 730 787 912 592 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 292 317 322 299 263 309 237 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 288 305 664 175 227 655 72 158 -13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,82% -24,08% -23,21% -4,88% -7,29% 43,84% 54,02% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,98% 19,86% 46,63% 15,04% 16,37% 41,60% 6,68% 20,44% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,89% 15,07% 24,91% 4,75% 5,95% 16,41% 2,27% 8,33% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,45% 79,94% 82,22% 71,23% 62,58% 68,22% 60,94% 68,43% -
Rörelsekapital/omsättning 76,55% 65,66% 43,89% 21,00% 25,56% 24,18% 19,73% 21,95% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,17% 89,19% 79,49% 55,97% 50,81% 47,26% 38,87% 45,07% 94,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 736,75% 594,90% 523,53% 228,93% 247,26% 195,34% 126,61% 158,70% 1 840,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...