Visa allt om Tandläkargruppen Täby Centrum AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 59 782 45 067 38 962 33 524 24 727 25 914 19 867 17 506 16 242 16 379
Övrig omsättning 160 107 81 54 41 139 57 0 10 32
Rörelseresultat (EBIT) 7 136 7 552 2 557 5 353 3 285 5 353 2 765 2 824 343 1 515
Resultat efter finansnetto 7 134 7 551 2 556 5 348 3 286 5 354 2 774 2 829 349 1 522
Årets resultat 4 460 4 696 1 415 2 992 1 834 3 162 1 643 1 675 660 752
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 576 5 137 3 834 3 755 1 097 768 713 985 1 343 888
Omsättningstillgångar 18 835 15 824 16 747 9 657 10 560 10 094 5 841 4 210 2 383 3 604
Tillgångar 28 411 20 962 20 581 13 412 11 657 10 862 6 554 5 194 3 726 4 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 688 6 228 3 032 4 617 3 625 3 491 2 029 1 785 910 1 251
Obeskattade reserver 9 036 7 601 6 070 5 351 3 877 2 954 1 682 1 026 356 914
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 687 7 133 11 479 3 444 4 155 4 417 2 843 2 382 2 459 2 327
Skulder och eget kapital 28 411 20 962 20 581 13 412 11 657 10 862 6 554 5 194 3 726 4 491
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - 8 197 6 497 4 996 5 360 5 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 3 164 2 384 1 601 1 925 1 447
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 2 000 1 700 1 000 700 500 1 000
Omsättning 59 942 45 174 39 043 33 578 24 768 26 053 19 924 17 506 16 252 16 411
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 25 25 20 14 18 17 19 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 135 1 803 1 558 1 676 1 766 1 440 1 169 921 1 160 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 757 712 546 642 788 645 535 351 525 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 084 9 005 3 660 6 298 3 623 5 694 3 085 3 182 637 1 676
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,65% 15,67% 16,22% 35,58% -4,58% 30,44% 13,49% 7,78% -0,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,12% 36,03% 12,42% 39,91% 28,19% 49,31% 42,34% 54,47% 9,39% 34,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,94% 16,76% 6,56% 15,97% 13,29% 20,67% 13,97% 16,16% 2,15% 9,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,72% 86,44% 66,78% 74,03% 77,42% 81,20% 81,36% 74,30% 73,52% 73,21%
Rörelsekapital/omsättning 16,98% 19,28% 13,52% 18,53% 25,90% 21,91% 15,09% 10,44% -0,47% 7,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,43% 57,99% 37,74% 65,54% 57,04% 53,35% 50,98% 49,77% 31,46% 42,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,82% 221,84% 145,89% 280,40% 254,15% 228,53% 205,45% 176,74% 96,91% 154,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!