Visa allt om M2 i Värnamo AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 17 844 17 205 15 658 14 906 13 026 13 943 11 667 10 063 9 869 8 023
Övrig omsättning 144 35 571 729 728 605 543 668 388 326
Rörelseresultat (EBIT) 698 146 22 835 236 685 74 506 274 276
Resultat efter finansnetto 550 48 -62 781 177 633 1 410 165 136
Årets resultat 456 103 -2 620 89 406 -3 276 33 66
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 566 5 722 5 895 2 745 2 900 2 782 2 766 2 833 2 884 2 946
Omsättningstillgångar 6 441 4 173 3 628 5 166 3 625 3 488 2 425 3 004 2 192 1 988
Tillgångar 12 007 9 895 9 523 7 911 6 525 6 271 5 192 5 837 5 076 4 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 456 1 000 897 1 399 779 1 190 784 787 511 515
Obeskattade reserver 294 310 393 462 467 401 312 316 243 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 669 5 036 5 066 1 911 1 932 1 953 1 974 2 079 2 174 2 278
Kortfristiga skulder 4 588 3 549 3 166 4 139 3 347 2 727 2 121 2 655 2 147 1 961
Skulder och eget kapital 12 007 9 895 9 523 7 911 6 525 6 271 5 192 5 837 5 076 4 933
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 495 3 064 2 915 2 891 2 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 410 1 068 1 001 879 727
Utdelning till aktieägare 300 0 0 500 0 500 0 0 0 0
Omsättning 17 988 17 240 16 229 15 635 13 754 14 548 12 210 10 731 10 257 8 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 8 8 9 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 983 1 912 1 957 1 863 1 628 1 549 1 458 1 438 1 410 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 625 683 631 637 555 522 579 545 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 854 319 171 961 359 790 168 611 378 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,71% 9,88% 5,04% 14,43% -6,58% 19,51% 15,94% 1,97% 23,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,82% 1,50% 0,23% 10,57% 3,62% 10,94% 1,43% 8,67% 5,40% 5,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% 0,86% 0,14% 5,61% 1,81% 4,92% 0,63% 5,03% 2,78% 3,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,01% 46,64% 44,95% 46,01% 51,23% 49,40% 44,36% 52,28% 51,99% 52,11%
Rörelsekapital/omsättning 10,38% 3,63% 2,95% 6,89% 2,13% 5,46% 2,61% 3,47% 0,46% 0,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,04% 12,55% 12,64% 22,24% 17,52% 23,96% 19,79% 17,71% 13,60% 13,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,88% 114,85% 104,45% 120,29% 103,38% 124,35% 107,12% 110,77% 99,95% 92,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!