Visa allt om Redvisa i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 454 15 510 16 120 15 504 13 693 10 628 10 473 7 425 2 793 2 394
Övrig omsättning 61 0 65 0 0 0 0 16 51 9
Rörelseresultat (EBIT) 1 894 834 1 402 1 818 1 595 1 489 1 692 1 129 500 184
Resultat efter finansnetto 1 849 933 1 188 1 828 1 608 1 548 1 692 1 129 500 184
Årets resultat 1 431 734 811 1 424 1 253 1 207 1 318 881 367 136
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 590 683 642 870 873 897 309 85 128 81
Omsättningstillgångar 4 698 8 192 7 806 6 985 5 341 4 005 3 766 2 529 893 585
Tillgångar 5 288 8 875 8 448 7 856 6 213 4 902 4 076 2 614 1 021 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 652 7 221 6 656 6 004 4 739 3 645 2 593 1 430 699 463
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 637 1 654 1 792 1 851 1 474 1 257 1 483 1 184 322 204
Skulder och eget kapital 5 288 8 875 8 448 7 856 6 213 4 902 4 076 2 614 1 021 666
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 3 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 480 6 413 4 497 1 509 1 312
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 1 899 1 777 1 319 446 424
Utdelning till aktieägare 180 5 000 0 159 0 159 155 155 150 130
Omsättning 15 515 15 510 16 185 15 504 13 693 10 628 10 473 7 441 2 844 2 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 37 39 39 34 30 30 25 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 396 419 413 398 403 354 349 297 349 479
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 332 378 365 338 338 283 274 236 246 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 903 844 1 412 1 820 1 620 1 513 1 732 1 172 566 227
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,36% -3,78% 3,97% 13,23% 28,84% 1,48% 41,05% 165,84% 16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,55% 10,52% 17,14% 23,28% 25,87% 31,60% 41,51% 43,19% 48,97% 27,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,51% 6,02% 8,98% 11,80% 11,74% 14,57% 16,16% 15,21% 17,90% 7,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,93% 100,00% 100,00% 99,95% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 99,46%
Rörelsekapital/omsättning 19,81% 42,15% 37,31% 33,11% 28,24% 25,86% 21,80% 18,11% 20,44% 15,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,06% 81,36% 78,79% 76,43% 76,28% 74,36% 63,62% 54,71% 68,46% 69,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 286,99% 495,28% 434,99% 376,77% 361,60% 317,74% 253,20% 212,67% 273,91% 281,37%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...