Visa allt om Engwall & Mäkimaa Bygg & Montage i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 15 449 16 718 9 345 6 539 6 121 5 588 9 127 6 656 5 997 2 045
Övrig omsättning 235 244 204 230 212 6 67 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 021 1 565 509 280 189 -83 343 632 397 167
Resultat efter finansnetto 1 020 1 563 507 220 191 -84 347 632 397 167
Årets resultat 777 1 203 360 217 133 -64 231 448 296 103
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 24 62 140 180 185 244 116 94 151
Omsättningstillgångar 3 976 3 023 3 068 1 791 1 681 973 2 155 1 847 1 410 488
Tillgångar 3 976 3 047 3 130 1 931 1 861 1 158 2 399 1 963 1 504 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 893 1 315 1 113 953 836 703 858 827 479 204
Obeskattade reserver 0 0 0 0 20 10 30 17 13 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 0 2 21 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 077 1 731 2 015 957 1 005 445 1 511 1 120 1 012 410
Skulder och eget kapital 3 976 3 047 3 130 1 931 1 861 1 158 2 399 1 963 1 504 640
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 649 509
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 700 2 078 2 457 2 293 3 702 2 252 1 671 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 722 1 077 1 093 870 1 269 785 762 211
Utdelning till aktieägare 175 200 400 200 157 0 90 200 100 20
Omsättning 15 684 16 962 9 549 6 769 6 333 5 594 9 194 6 656 5 997 2 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 7 8 12 8 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 090 3 344 1 869 1 308 874 699 761 832 857 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 476 491 644 509 398 418 387 443 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 045 1 603 587 353 251 -23 391 660 433 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,59% 78,90% 42,91% 6,83% 9,54% -38,78% 37,12% 10,99% 193,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,68% 51,36% 16,26% 14,55% 10,21% -6,99% 14,46% 32,35% 26,40% 26,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,61% 9,36% 5,45% 4,30% 3,10% -1,45% 3,80% 9,54% 6,62% 8,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,86% 29,15% 40,73% 68,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,29% 7,73% 11,27% 12,75% 11,04% 9,45% 7,06% 10,92% 6,64% 3,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,61% 43,16% 35,56% 49,35% 45,76% 61,38% 36,69% 42,77% 32,49% 34,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,94% 174,64% 152,26% 187,15% 167,26% 218,65% 142,62% 164,91% 139,33% 119,02%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...